WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Koncepcja pracy gimnazjum na lata 2012-2015

Szczegóły

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr. 168, poz. 1324 )

 4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

 6. Statut Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.

 7. Program Wychowawczy Szkoły.

 8. Szkolny Program Profilaktyki.

 

Obecna działalność szkoły

 

 1. Charakterystyka szkoły

 • Publiczne Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, skupia 270 uczniów ze środowisk miejskiego i wiejskiego; z Małogoszcza, Bocheńca, Mieronic, Leśnicy, Zakrucza, Stacji Małogoszcz, Kozłowa, Wiśnicza, Wrzosówki, Henrykowa, Lasochowa i Ludwinowa. 146 uczniów dojeżdża do szkoły zorganizowanym dowozem pod opieką n-la świetlicy.
 • Obecnie szkoła liczy 12 oddziałów, i pracuje systemem 5- dniowego tygodnia pracy  w godzinach 8.00-15.15. Zajmujemy II piętro głównego budynku ZSzO i posiadamy 15 izb lekcyjnych, w tym: 10 dużych sal lekcyjnych (42, 43, 44, 32, 34, 35, 1, 2, 3, 4); 4 małe sale językowe (43a, 45, 2a, 4a); 2 pracownie komputerowe (36, 37); świetlicę; halę sportową dzieloną z LO; pokój nauczycielski (33), bibliotekę z centrum multimedialnym, gabinet pielęgniarki szkolnej i stołówkę (z SP i LO).
 • Kadra pedagogiczna liczy 39 osób: 37 nauczycieli posiada wykształcenie wyż. mgr  z przygotowaniem pedagogicznym, a 2 nauczycieli licencjat; są to nauczyciele dyplomowani – 26 osób, mianowani – 3 osoby, kontraktowi – 8 osób i stażyści –  2 osoby. W szkole pracuje pedagog szkolny, działa świetlica i biblioteka.
 • Działają organizacje uczniowskie:
-        SU,
-        PCK,
-        SKS.
 
 • W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne:
- w ramach godzin płatnych:SKS – 10 godzin,
- w ramach art. 42 Karty Nauczyciela:
 • koła przedmiotowe:
-         polonistyczne,
-         historyczne,
-         języka angielskiego,
-         języka niemieckiego,
-         matematyczne,
-         fizyczne,
-         chemiczne,
-         biologiczne,
-         geograficzne,
-         plastyczne,
-         muzyczne,
-         techniczne,
-         zajęcia wychowania fizycznego,
-         zajęcia z pedagogiem szkolnym.

 

2. Dokumenty szkoły

Szkoła posiada wypracowane dokumenty:

-        Statut Szkoły, którego § 17 to WSO,

-        Program Wychowawczy Szkoły,

-        Szkolny Program Profilaktyki,

-        Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania.

 

 

3.Działalność szkoły w sferze dydaktycznej

 • Praca dydaktyczna szkoły odbywa się w oparciu o Szkolny Zestaw Podręczników  i Programów Nauczania, a proces oceniana w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniana.
 • Corocznie przeprowadzamy w szkole próbne testy egzaminacyjne z wszystkich części egzaminu z zachowaniem pełnej procedury egzaminacyjnej w oparciu o nową podstawę programową MEN i propozycje testów OKE w Łodzi. Wyniki testów są opracowane statystycznie w postaci raportu z wnioskami do pracy przedyskutowanymi w zespołach samokształceniowych działających w szkole, a następnie na Radzie Pedagogicznej.
 • Dla zbadania i podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele opracowują i przeprowadzają testy podsumowujące semestralne i roczne oraz testy kompetencyjne  w nowo przybyłych klasach I-wszych, a ich wyniki są szczegółowo analizowane w ramach pracy zespołów i na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Wymagania stawiane uczniom są różnicowane w zależności od ich predyspozycji, zdarzają się uczniowie mający problemy z nauką, kierowani są oni na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz włączani do zespołów wyrównawczych z j. polskiego i matematyki, na zajęcia socjoterapeutyczne. Nauczyciele stosują jawne kryteria oceniania zebrane w dokumencie Przedmiotowe Systemy Oceniania, a uczniowie zapoznawani są z wymogami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne.
 • Uczniowie z najlepszymi wynikami oprócz świadectw z lampasami otrzymują nagrody książkowe, listy pochwalne do rodziców, a najlepsi z najlepszych wpisywani są do Złotej Księgi Uczniów naszego Gimnazjum.
 • Szkoła organizuje wiele konkursów wewnętrznych wzbogacających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów.
 • Dbając o podnoszenie jakości pracy szkoły, pod koniec każdego roku szkolnego dokonujemy ewaluacji, zbierając opinie nauczycieli, uczniów i rodziców:

-        WSO,

-        PWSz,

-        SzPP,

-        wybranych programów nauczania,

-        wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Uwagi i wnioski wykorzystujemy do modyfikacji wyżej wymienionych dokumentów.

 

4. Działalność szkoły w zakresie bezpieczeństwa, opieki i wychowania:

 • Szkoła posiada Program Wychowawczy Szkoły, na podstawie którego wychowawcy opracowują roczne plany wychowawcze dla poszczególnych klas, a także harmonogram imprez krajoznawczo-turystycznych oraz uroczystości i imprez szkolnych.
 • W szkole działa Zespół Wychowawczy i wiele problemów wychowawczych szkoły jest rozpatrywanych w ramach tego zespołu.
 • Pedagog szkolny prowadzi profilaktykę uzależnień; w każdym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w spotkaniach przybliżających problem uzależnień prowadzonych przez kompetentne osoby z zewnątrz (kurator sądowy, policjant, psycholog z PPP); zajęcia profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
 • Pedagog szkolny rozpoznaje środowisko ucznia, zna sytuację materialną uczniów, szczególnie tych z rodzin ubogich, patologicznych i rozbitych. Pedagog współpracuje  z MGOPS, który pokrywa koszty obiadów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • Nasi uczniowie corocznie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz WOŚP, Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu oraz w zbiórkach pieniężnych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 • W szkole działają samorządy: klasowe i szkolny; uczniowie wybierają opiekuna samorządu, Rzecznika Praw Uczniów, SU jest organizatorem wielu akcji na terenie szkoły.
 • Na lekcjach wf, biologii i wychowawczych lansowany jest aktywny tryb życia  i aktywny wypoczynek. Turystyka, rajdy, obchody Dnia Promocji Zdrowia, Dnia Sportu, udział młodzieży w zawodach sportowych również promują aktywność fizyczną.
 • Szkoła podejmuje wiele działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ucznia; są one zaplanowane szczegółowo w Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 • W szkole działa Rada Rodziców; jej przedstawiciele biorą udział w podejmowaniu większości decyzji dotyczących szkoły; zdanie rodziców jest brane pod uwagę w wielu sprawach merytorycznych i organizacyjnych szkoły.
 • Szkoła współpracuje z:

-        Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

-        Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-        Policją (stała opieka nad niektórymi uczniami, prelekcje nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, patrolowanie okolic szkoły, prelekcje na temat uzależnień),

-        Domem Kultury,

-        Kuratorem sądowym dla nieletnich.

 

 • Szkoła pozyskuje sponsorów:

-        dyrektor szkoły występuje z pismami, prośbami do różnych instytucji, zakładów pracy na terenie miasta i województwa. Efektem jest pozyskiwanie środków na zakup:

-        podręczników dla dzieci z rodzin biednych,

-        nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w szkole na koniec roku szkolnego,

-        dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych.

 

 • Szkoła prowadzi aktywną politykę informacyjną i promocyjną:

-        redagowanie i uaktualnianie strony internetowej,

-        utrzymywanie kontaktów z mediami (Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia, Radio Kielce).

 

 • Szkoła organizuje wiele imprez; wypracowując tym samym tradycje szkolne. Są to imprezy:
 1. krajoznawczo - turystyczne: rajdy, wycieczki,
 2. kulturalne: wyjazdy do teatru, kina, muzeum,
 3. apele,
 4. akademie i uroczystości szkolne,
 5. spotkania z ciekawymi ludźmi (poseł na Sejm, kurator sądowy, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, reprezentanci różnych zawodów).
 6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

-     rajd integracyjny klas I-wszych,

-     wycieczka klas III do Oświęcimia,

-     Dni Ochrony Przyrody,

-     Dzień Papieski,

-     Święto Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych,

-     Dzień Praw Człowieka,

-     Konkurs historyczny dla klas I-wszych „Wiedzy o bitwie pod Małogoszczem w Powstaniu Styczniowym”,

-     Tydzień Kultury Języka,

-     Pierwszy Dzień Wiosny – promocja uczniowskich talentów,

-     Wycieczka do Sejmu i Senatu,

-     Dzień Ziemi,

-     3-dniowa wycieczka w góry,

-     dni promocji języków obcych,

-     Dzień Promocji Zdrowia i Sportu,

-     udział uczniów klas III-cich w Powiatowych Targach Edukacyjnych Jędrzejowie oraz Wojewódzkich Targach Edukacyjnych w Kielcach,

-     udział szkoły w projekcie edukacyjnym „Młodzi głosują” organizowanym przez CEO
w ramach którego przeprowadzono młodzieżowe wybory parlamentarne.

  

 

 5. Ewaluacja pracy szkoły

Mocne strony pracy szkoły:

-        duże zaangażowanie uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych, zawodach sportowych w których zdobywają znaczne wyniki,

-        zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim uczniom,

-        zintegrowane zespoły klasowe,

-        systematyczne doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne,

-        opieka zdrowotna,

-        szeroko rozwinięta profilaktyka,

-        wypracowanie tradycji szkolnych,

-        postawy uczniów w szkole odpowiadające uznanym powszechnie wartościom i normom postępowania,

-        własny program wychowawczy dostosowany do potrzeb uczniów,

-        podczas zajęć organizowanych przez szkołę zapewniona opieka ze strony kompetentnych, odpowiedzialnych i upoważnionych pracowników szkoły,

-        trafne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz wdrażanie działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, promocja zdrowego stylu życia,

-        efektywny przepływ informacji w szkole, bezzwłoczne i skuteczne wprowadzanie decyzji,

-        partnerskie współdziałanie dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego i instytucji zewnętrznych w kierowaniu szkołą,

-        docenieni przez dyrektora sukcesów pracowników, a eliminowanie niedociągnięć,

-        czynienie starań o jak najlepsze warunki uczenia się,

-        posiadanie Szkolnego Zestawu Podręczników i Programów Nauczania opracowanego indywidualnie dla każdego oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowane indywidualne programy nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym,

-        ocenianie osiągniętego przez ucznia poziomu wiedzy i umiejętności, zgodnie z zasadami WSO oraz zgodnie z ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi.

-        organizowanie szerokiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających indywidualizacji.

 

Słabe strony pracy szkoły:

-          wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym poniżej średniej wojewódzkiej, krajowej i OKE;
-          zbyt niska frekwencja uczniów na zajęciach pomagających uzupełnić zaległości,
-          słaba motywacja do nauki,
-          niska kultura osobista niektórych uczniów oraz zdarzające się przypadki agresji  i przemocy.

 

 


 

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

 1. Przygotowanie ucznia do dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
 2. Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.
 3. Właściwe ukierunkowanie postaw i zachowań wychowanków, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych wyborów w różnych obszarach.
 6. Dbałość o bazę szkoły.
 7. Dostosowanie oferty działań szkoły, w tym zajęć dodatkowych, do potrzeb i możliwości ucznia oraz środowiska.
 8. Współdziałanie z rodzicami w celu motywowania uczniów do osiągania wyników na miarę możliwości.

szkola-przyjazna-uczniowi-publiczne-gimnazjum-w-malogoszczuszkola-przyjazna-uczniowi-publiczne-gimnazjum-w-malogoszczu

 

1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych

Nasza działalność dydaktyczna i wychowawcza nie ogranicza się tylko do zajęć lekcyjnych. OFERUJEMY WIELE FORM POZALEKCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ UCZNIÓW:

 1. koła przedmiotowe,
 2. zajęcia sportowe,
 3. zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
 5. zajęcia Survivalu,
 6. zajęcia z pedagogiem szkolnym.

 

2. Rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i dalszego etapu kształcenia

Jako szkoła ponosimy odpowiedzialność za to, czy nasi uczniowie dobrze sobie poradzą na dalszych etapach edukacji. Jednym z ważnych warunków jest DOBRE NAPISANIE egzaminu gimnazjalnego. Staramy się przygotować uczniów poprzez:

 1. organizowanie dodatkowych zajęć,
 2. diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych egzaminów i testów kompetencji w klasach I-wszych,
 3. zapoznanie z procedurą egzaminu gimnazjalnego,
 4. organizowanie warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem,
 5. przeprowadzanie pogadanek i spotkań ze specjalistami dla rodziców,
 6. analizowanie wyników egzaminów i modyfikowanie sposobu pracy z uczniami na podstawie wniosków z tej analizy.

 

3. Osiągnięcia uczniów i absolwentów

Przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach na wszystkich szczeblach, także międzynarodowym.

Losy absolwentów dowodzą, że dostali się do wymarzonych szkół i osiągają sukcesy zawodowe.

 

4. Efektywna współpraca z rodzicami

Dbamy o efektywną, ścisłą współpracę z rodzicami. Nasza szkoła może sprawnie funkcjonować tylko wtedy, jeśli rodzice włączą się w jej życie.

W każdej klasie działa trójka klasowa, a w szkole Rada Rodziców

Jesteśmy do dyspozycji rodziców w sprawach bieżących:

-   rozmowy telefoniczne,
-   zeszyty kontaktów z rodzicami,
-   indywidualne spotkania z rodzicami,
-   wywiadówki.

Prowadzimy teczkę wychowawcy, w której notujemy indywidualne rozmowy z rodzicami
i ustalenia dotyczące dziecka.

Angażujemy rodziców we wszystkie uroczystości, decyzje dotyczące szkoły są konsultowane.

 


5. Dobrze wykwalifikowana i współpracująca ze sobą kadra pracownicza

NAUCZYCIELE POSIADAJĄ WYSOKIE KWALIFIKACJE DO PRACY Z UCZNIAMI:

 1. poszerzają swoje kompetencje podczas różnorodnych szkoleń,
 2. z własnej inicjatywy doskonalą swoje wiadomości i umiejętności pedagogiczne,
 3. chętnie wymieniają się doświadczeniami,
 4. dbają o dobre relacje w gronie pedagogicznym.

 

6. Przyjęcie odpowiedzialności przez uczniów

NASI UCZNIOWIE PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W SZKOLE SPRAWNIE DZIAŁA SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Plan pracy samorządu jest dziełem samych uczniów, nauczyciele wspierają ich tylko i w tym przedsięwzięciu.

Samorząd:

 1. włącza się w działania na rzecz szkoły,
 2. organizuje akcje charytatywne i inne na rzecz środowiska,
 3. organizuje pomoc koleżeńską,
 4. współtworzy szkolne prawo.

 

7. Troska o bezpieczeństwo ucznia

Szkoła podejmuje wiele działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, dba o:

-   przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur,
-   ścisłą współpracę z rodzicami w zakresie wychowawczym,
-   zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami,
-   prowadzenie szeregu działań profilaktycznych,
-   mobilizację uczniów do odpowiednich zachowań poprzez czytelny system kar  i nagród.

W rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych pomocy udziela pedagog szkolny.

 

8. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Szczególnie dbamy o rozwijanie zainteresowań uczniów i przedstawiamy (gwarantujemy) bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

a) projekty edukacyjne (szkolne i międzyszkolne),

b) koła zainteresowań:

-   przedmiotowe,
-   językowe,
-   artystyczne,
-   sportowe,
-   chór,
-    Survival,
 
c) wyjazdy edukacyjne,
d) strzelnica szkolna.

 

9. Doskonała baza dydaktyczna

Jesteśmy dumni z:

 1. doskonałej bazy dydaktycznej i sportowej,
 2. komputerowego wyposażenia sal,
 3. dwóch pracowni komputerowych,
 4. sali gimnastycznej,
 5. boiska szkolnego.

Dzięki naszej zaradności każda pracownia wyposażona jest w komputery i rzutniki multimedialne.

Możemy korzystać z tablic interaktywnych.

Nauczyciele dysponują bogatym zapleczem dydaktycznym (pomoce dydaktyczne, edu-romy, podręczniki interaktywne).

Mamy dużą, nowoczesną salę gimnastyczną z trybunami, boisko szkolne z bieżnią
i kortem tenisowym.

Posiadamy strzelnicę.

 

10. Biblioteka nowoczesnym centrum medialnym

Jesteśmy bardzo DUMNI Z NASZEJ BIBLIOTEKI.

Pani bibliotekarz chętnie gości każdego czytelnika, oferując mu odpowiednią lekturę.

Mamy bogaty księgozbiór, wiele czasopism, pomocy dydaktycznych, dostęp do Internetu.

Uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Organizujemy konkursy czytelnicze oraz kiermasze książek.

 

11. Dobre relacje ze środowiskiem lokalnym

TWORZYMY SIEĆ WSPÓŁPRACY:

 1. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jędrzejowie, dzięki której nasi uczniowie otrzymują profesjonalne wsparcie w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy, a także zajęć terapeutycznych. Nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez tę instytucję (psychologowie i pedagodzy prowadzą także warsztaty dla uczniów w szkole),
 2. ze szkołami podstawowymi z naszego obwodu, pomagając w przygotowaniu uczniów do nauki w gimnazjum,
 3. z samorządem lokalnym – uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i godne reprezentowanie szkoły w ważnych uroczystościach lokalnych (bierzemy udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych, opiekujemy się miejscami pamięci narodowej),
 4. z Posterunkiem Policji i Strażą Miejską w Małogoszczu– organizowane wspólne akcje dotyczące bezpieczeństwa młodzieży, bezpiecznego zachowania na drogach, pogadanki i prelekcje na temat profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym cyberprzemocy (zwłaszcza przed feriami i wakacjami),
 5. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Małogoszczu – udział w konkursach, edukacja z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w tym pożarowym, pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji szkoły,
 6. z Ośrodkiem Zdrowia w Małogoszczu – badania bilansowe uczniów, kwalifikowanie uczniów do zawodów sportowych, prelekcje o higienie osobistej, doraźna pomoc w razie wypadków,
 7. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie spektakli profilaktycznych, organizowanie konkursów profilaktycznych;
 8. z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i kryzysowych, (pomoc materialna rodzinom, ustalanie sytuacji rodzinnej), finansowanie dożywiania uczniów (obiadów), zakupu podręczników, wycieczek, stypendia socjalne, pomoc rodzicom w wypełnianiu wniosków o zapomogi, w skompletowaniu dokumentacji,
 9. z Domem Kultury w Małogoszczu - wspólne organizowanie konkursów, przeglądów, imprez środowiskowych, uroczystości patriotycznych, oprawa techniczna i artystyczna imprez szkolnych;
 10. z Parafią w Małogoszczu – organizacja akcji charytatywnych, uroczystości kościelnych, porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym,
 11. z CARITAS – włączanie się w akcje , „Św. Mikołaj”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zbiórki żywności, pomoc osobom ubogim i samotnym, organizacja konkurów biblijnych, itp.,
 12. ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie - współpraca z Fundacją Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" i udział w akcji charytatywnej ”Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki”, udział przedstawicieli w imprezach i uroczystościach szkolnych,
 13. z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie – udział w Powiatowych Targach PracyiEdukacjiwJędrzejowie, doradztwo zawodowe uczniów,
 14. z Nadleśnictwem w Jędrzejowie - współpraca przy organizacji sadzenia lasu w Bocheńcu, udział w konkursach,
 15. z Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu, Gimnazjum w Złotnikach i Gimnazjum w Oksie - udział w konkursach, zawodach sportowych, dniach otwartych, wymiana nauczycieli do komisji egzaminacyjnych,
 16. Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie - udział uczniów klas II w konkursie matematyczno – przyrodniczym,
 17. z lokalnymi przedsiębiorcami - pomoc rzeczowa przy organizacji imprez, wycieczek, paczek mikołajkowych,
 18. z Cementownią Lafarge - sponsorowanie imprez organizowanych przez szkołę, sponsorowanie kursu udzielania pierwszej pomocy, corocznego przeglądu sprzętu gaśniczego i wymiany sprzętu gaśniczego,
 19. z SANEPID-em - udział uczniów w konkursach i programach profilaktycznych,
 20. z Klubem Sportowym „Wierna” Małogoszcz – rozgrywanie meczów piłki nożnej na obiekcie Wiernej, udział w konkursach i zawodach organizowanych przez klub,
 21. z Kieleckim oddziałem PTTK - udział uczniów w Rajdzie Pielgrzymkowym na Św. Krzyż,
 22. z Kuratorem Sądowym - udzielanie pomocy podopiecznym w trudnych sytuacjach, obejmowanie opieką rodzin z problemami.

 

12. Integracja społeczności szkolnej

Integrujemy społeczność szkolną poprzez świętowanie, wspólne spędzanie wolnego czasu i działanie na rzecz szkoły. Mamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Celem jest integracja społeczności szkolnej. Wszystkie działania wychowawcze są realizowane we współpracy z rodzicami.

Zadania wychowawcze :

- Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy,
- rajd integracyjny klas I-ych,
- wycieczka klas III-ich do Oświęcimia,
- Dzień Papieski,
- akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej i ślubowanie klas I-ych,
- Andrzejki,
- Wigilia szkolna,
- Walentynki,
- Pierwszy Dzień Wiosny – promocja uczniowskich talentów,
- wycieczka do Sejmu i Senatu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego,
- dni promocji języków obcych,
- Dzień Promocji Zdrowia i Sportu.
 
 

13. Kształtowanie postaw prospołecznych

Kładziemy nacisk na:

 1. uczenie wzajemnej tolerancji oraz wrażliwości na potrzeby innych.
 2. skuteczne zapobieganie konfliktom między „miastem a wsią”.
 3. współpracę w zespole.
 4. kształtowanie postawy dobrego europejczyka
 5. szacunek dla tradycji, kultury.

 

 Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego – 24.10.2012 r.

 Pozytywna opinia Rady Rodziców – Uchwała Nr 4/2012/2013 z dnia 16.10.2012 r.

 Koncepcja Pracy ZSzO Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu na lata 2012-2015 została przyjęta przez Radę Pedagogiczną uchwałą Nr 6/2012/2013 z dnia 30.10.2012 r.

 

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu