WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Program Wychowawczy Szkoły

Szczegóły

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 ROK SZK. 2016/2017

 ZszO Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu

 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,

 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku,

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze zmianami,

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 roku ze zmianami,

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku,

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
  26 października 1982 roku,

 • Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia
  30 kwietnia 2013 roku,

 • Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 roku,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 • Statut Szkoły

 

 

II. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny wychowanka. W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

 • do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,

 • do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji uniwersalnych, narodowych i lokalnych.

 

 

III. SZCZEGÓŁOWE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

KLASA I

 „CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE”

 

 • Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z regulaminami i tradycjami.

 • Integracja zespołu klasowego.

 • Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości i właściwego obrazu siebie.

 • Tworzenie norm klasowych, rozwijanie samorządności w grupie rówieśniczej.

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych.

 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 • Kształtowanie u uczniów nawyku poprawnego zachowania.

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z historią miasta i regionu.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

 

 

KLASA II

 „CZŁOWIEK W ŚWIECIE WARTOŚCI ”

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozbudzanie empatii i zrozumienia.

 • Budowanie właściwych relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności społecznych.

 • Kształtowanie tolerancji i szacunku wobec innych.

 • Promowanie postaw koleżeństwa, przyjaźni, współpracy.

 • Kształtowanie postaw prorodzinnych.

 • Kształtowanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka.

 • Poznanie praw obywatelskich, rozwijanie świadomości prawnej.

 • Rozwijanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej.

 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 • Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych ze zdrowiem swoim i innych.

 

 

KLASA III

„CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

 

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

 • Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania im.

 • Rozwijanie tożsamości europejskiej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 • Uświadomienie znaczenia i roli rodziny w życiu każdego człowieka.

 • Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 • Propagowanie etyki życia gospodarczego.

 • Przygotowanie do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

IV. WIZERUNEK ABSOLWENTA

 

Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły:

 • posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji, podjęcia pracy zawodowej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

 • potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z rożnych źródeł informacji

 • umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni

 • znali dziedzictwo kulturowe Europy i świata, szanowali historię, kulturę i zachowywali tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem

 • odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji i wolności

 • dbali o właściwe i kulturalne zachowanie

 • troszczyli się o własne zdrowie i nie ulegali nałogom

 

 

V. OBSZARY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

 • Rozwój intelektualny ucznia

 • Rozwój emocjonalny ucznia

 • Rozwój społeczny ucznia

 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 • Wychowanie zdrowotne i ekologiczne

 

 

VI. GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZE I FORMY REALIZACJI:

 

Obszar wychowania

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 

Rozwój intelektualny ucznia

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

 

Rozwijanie twórczego i krytycznego myślenia.

 

Budzenie ciekawości poznawczej.

 

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Stwarzanie możliwości dalszego rozwoju uczniom z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnym

 

 

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

 

 • udział młodzieży
  w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych
  i sportowych

 • organizowanie kół zainteresowań

 • indywidualna praca
  z uczniem zdolnym

 • promocja talentów uczniowskich
  w środowisku szkolnym i lokalnym

 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum, filharmonii, galerii

 • wykorzystanie internetu jako źródła informacji

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej

 • udział uczniów
  w zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych

 • wspólne czytanie na lekcjach wychowawczych

 • spotkania z regionalnymi poetami i pisarzami

 • konkursy czytelnicze

wystawy i promocje ciekawych książek

N-le przedmiotowi

 

 

 

 

Dyrektor

 

N-le przedmiotowi

 

N-le przedmiotowi Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

N-le informatyki

 

Wychowawcy

 

Dyrektor

N-le prowadzący zajęcia

 

wychowawcy

 

n-le języka polskiego

 

biblioteka

Rozwój emocjonalny ucznia

Pomoc w rozpoznawaniu swoich mocnych
i słabych stron.

 

Kształtowanie umiejętności akceptowania siebie.

 

Pomoc w określaniu
i nazywaniu uczuć oraz innych stanów emocjonalnych.

 

Promowanie postaw asertywnych, empatycznych
i altruistycznych.

 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz redukowania napięć psychicznych.

 

 • lekcje wychowawcze
  i zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące uczuć
  i emocji

 • lekcje wychowawcze rozwijające umiejętności interpersonalne

 • indywidualna opieka nad uczniami z deficytami w rozwoju emocjonalnym

 • diagnozowanie samopoczucia i miejsca uczniów w grupie, klasie
  i szkole

 • udział uczniów w akcjach charytatywnych

 • stosowanie technik relaksacyjnych i przeciwdziałających stresowi,

 • indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy,

Pedagog

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Pedagog

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

Wychowawcy

Opiekun SU

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

Pedagog

 

 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 

 

Rozwijanie szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły.

 

Poznawanie historii naszej miejscowości
i regionu.

 

Poznawanie historii
i tradycji narodowej.

 

Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

 

Rozwijanie u młodzieży świadomości prawnej.

 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

 

Propagowanie etyki życia gospodarczego, wychowanie antykorupcyjne.

 

 

 

 

 

 

 • udział w obchodach świąt państwowych

 • organizowanie konkursów, wystaw, wycieczek i rajdów związanych z historią miasta, regionu, kraju

 • współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Małogoszcza

 • współpraca z IPN

 • włączenie się młodzieży w przygotowanie Dni Małogoszcza

 • opracowywanie tablic informacyjnych, (propagowanie kultur innych narodów)

 • spotkania z policjantem, kuratorem sądowym

 • lekcje wychowawcze, konkursy, wystawy poświecone problematyce praw dziecka, praw człowieka

 • organizowanie wyborów do samorządów klasowych i Samorządu Szkolnego

 • wychowanie antykorupcyjne na lekcjach wych. i wos

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

N-le j. polskiego

 

 

 

N-le historii

Wychowawcy

 

 

N-le historii

Wychowawcy

 

N-le historii, geografii i języków obcych ścieżek

 

Pedagog

Wychowawcy

Rzecznik Praw Ucznia

 

 

Wychowawcy

Opiekun SU

 

 

Wychowawcy

N-le wos

 

 

 

 

 

Rozwój społeczny ucznia

 

 

Kształtowanie umiejętności komunikowania się
i funkcjonowania w grupie.

 

Integrowanie młodzieży w obrębie klasy, szkoły.

 

Kształtowanie tolerancji i szacunku wobec innych.

 

Promowanie postaw koleżeństwa, przyjaźni, współpracy.

Rozbudzanie empatii i zrozumienia dla innych.

 

Kształtowanie postaw prorodzinnych.

 

Wdrażanie do właściwego, kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą.

 

Przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji.

 

Przygotowanie do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 • organizowanie warsztatów kształtujących umiejętności interpersonalne,

 • organizowanie zajęć
  o charakterze integracyjnym: warsztaty, rajdy, dyskoteki, wycieczki

 • lekcje wych., pogadanki poświęcone problemom tolerancji, uprzedzeń i stereotypów

 • udział w akcjach charytatywnych

 • lekcje wychowawcze
  o wartości rodziny

 • organizowanie warsztatów, konkursów, wystaw poświeconych problemowi agresji

 • organizowanie spotkań
  z policją, kuratorem sądowym

 • lekcje wych., warsztaty z zakresu orientacji zawodowej,

 • realizacja programu doradztwa edukacyjno - zawodowego

 

Pedagog

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

Dyrektor

Pedagog

 

Wychowawcy

Pedagog

 

Pedagog

 

 

 

 

Wychowanie zdrowotne i ekologiczne

 

 

 

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

 

Promocja zdrowego stylu życia, rozbudzanie zainteresowań sportowych i turystyczno-rekreacyjnych.

 

Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania im.

 

Kształtowanie postawy dbałości o swoje najbliższe otoczenie, poznanie zagrożeń ekologicznych w najbliższym środowisku.

 • realizacja programów profilaktycznych,

 • udział w spektaklach
  o charakterze wychowawczym, profilaktycznym,

 • współpraca z organizacjami i osobami propagującymi zdrowy i bezpieczny tryb życia,

 • spotkania z pielęgniarką

 • konkursy i wystawy promujące zdrowy styl życia

 • wycieczki, rajdy krajoznawczo-turystyczne

 • lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym

 • włączanie się w ogólnopolskie akcje profilaktyki zdrowotnej (np. Dzień bez papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS, Dzień Zdrowia),

 • udział w akcjach proekologicznych (np. Dzień Ziemi)

 • udział w zawodach sportowych

 • organizowanie rajdów
  i imprez sportowo – rekreacyjnych np. Dzień Sportu

 • organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych

Pedagog

 

Dyrektor

Pedagog

 

 

Pielęgniarka szkolna

Opiekun SK PCK

Pielęgniarka szkolna

N-le biologii

 

Wychowawcy

N-le geografii

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

N-le biologii

 

Wychowawcy

 

 

 

N-l geografii

Wychowawcy

 

N-le wf

 

 

N-le wf

 

 

 

Dyrektor

N-le wf

 

 

 

 

VII. ZWYCZAJE I TRADYCJE SZKOŁY.

 

 • Rajd integracyjny klas I-ych

 • Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

 • Ślubowanie klas I-ych

 • Wycieczka klas III do Oświęcimia

 • Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

 • Akademia z okazji Święta Niepodległości

 • Wigilie klasowe

 • Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • Konkurs „Powstanie Styczniowe w pamięci potomnych”

 • Dzień Ziemi

 • Dzień Zdrowia i Sportu

 • Dni Kultury Języka

 

 

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI.

 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, frekwencji, problemach wychowawczych.

 • Udział rodziców w uroczystościach szkolnych, dyskotekach, wycieczkach.

 • Rozmowy indywidualne, udzielanie wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych

 • Pedagogizacja na zebraniach ogólnych i klasowych.

 • Prowadzenie badań ankietowych, wywiadów wśród rodziców

 • Wspólne dyskusje w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 • Konsultacje z pedagogiem szkolnym.

 • Wskazywanie instytucji wspomagających rodziców, ułatwianie zainteresowanym rodzicom kontaktów z tymi instytucjami.

 

 

IX. EWALUACJA PROGRAMU.

Program będzie podlegać corocznej ewaluacji i modernizacji z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o programie.

Zastosowane będą doraźne i długofalowe formy ewaluacyjne:

- ankiety tematyczne

- karty ewaluacyjne

- wywiady

- obserwacja               

 

 

X. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2016/2017

 

L.p.

Zadania wychowawcze

Odpowiedzialni

Współpraca

Termin realizacji

1.

Inauguracja roku szkolnego

Dyrektor

Wychowawcy,

N-le

wrzesień

2.

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Ks. T. Szczepanik

wychowawcy

wrzesień/

październik

3.

Rajd integracyjny klas I

Wychowawcy klas I-ych

N-le historii i geografii

wrzesień/

październik

4.

Wycieczka klas III do Oświęcimia

p. M. Woźnica

p. M. Nowaczek

 

Wychowawcy klas III-ich

 

wrzesień

5.

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I

p. A. Sikorska

p. M. Dudek

p. D. Kosik

p. U. Frączek

p. B. Lubelska

 

październik

6.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

p. B. Lubelska

p. S. Standerska

p. U. Frączek

p. W. Frączek

p. J. Wojciechowska

 

listopad

7.

Andrzejki – dyskoteka

Opiekun SU

Wychowawcy

listopad

8.

Konkurs na dekorację świąteczną dla klas I-III

p. J. Skrobot

p. D. Kosik

 

 

p. J. Bień

 

grudzień

9.

Wigilia szkolna i Jasełka Bożonarodzeniowe

Ks. T. Szczepanik

p. D. Hajduk

p. U. Frączek

p. J. Skrobot

p. I. Jurczak

 

Wychowawcy

grudzień

10.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy

styczeń

11.

Walentynki

Opiekun SU

 

N-le języków obcych

luty

12.

Dyskoteka walentynkowa

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy

luty

13.

Konkurs historyczny „Powstanie Styczniowe
w pamięci potomnych”

p. A. Wojarska

p. M. Wiklina

p. J. Skrobot

p. J. Bień

Wychowawcy klas

luty

14.

Dzień Projektów

p. P. Róg

p. A. Kowalski

p. M. Chudebska

Opiekunowie grup projektowych

luty

15.

Tydzień Kultury Języka

p. M. Piekaj

p. B. Lubelska

p. J. Sala

p. W. Frączek

marzec

16.

Konkurs na stroik wielkanocny dla klas I-III

p. J. Skrobot

p. D. Kosik

p. S. Standerska

p. I. Jurczak

 

marzec

17.

Dzień Ziemi

p. A. Skrobot

p. B. Równiak

p. M. Nowaczek

p. J. Wojciechowska

 

kwiecień

18.

Dzień Jana Pawła II – wspomnienie o papieżu Polaku

Ks. T. Szczepanik

p. D. Hajduk

p. M. Chudebska

p. U. Frączek

p. A. Kowalski

kwiecień

19.

Dni promocji zdrowia

p. M. Nowaczek

p. A. Sikorska

p. B. Skrobot

p. M. Chudebska

maj

20.

Święta majowe - akademia

 

p. J. Sala

p. E. Rachuba

p. D. Kosik

p. U. Frączek

p. M. Woźnica

 

maj

21.

Dni promocji języków obcych

 

p. D. Mołda

p. J. Smolarczyk

 

p. P. Róg

p. S. Janusiński

 

maj

22.

Dzień Sportu

p. K. Lesisz

p. J. Bień

 

n-le wf

czerwiec

23.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

p. J. Wojciechowska

p. M. Lniany

p. M. Chudebska

p. A. Skrobot

Wychowawcy klas II

czerwiec

 

Do pobrania jako .pdf: PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu