Menu  

   

Regulamin Rady Pedagogicznej

Szczegóły
Załącznik do Uchwały nr 4/2016/2017
Rady Pedagogicznej ZSzO Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu
z dnia 15 września 2016r.


Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
ZSzO Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu


§ 1.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40 - 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.


§ 2.

1. W skład Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. Dla usprawnienia swojej pracy Rada Pedagogiczna może powoływać komisje stałe takie jak:
1) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wos, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne);
2) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, zajęcia techniczne);
3) zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych (język angielski, język niemiecki);
4) zespół wychowawczy.
4. W/w zespoły pracują wg planów rocznych, przyjętych na swoich posiedzeniach.
5. Rada Pedagogiczna może spośród swoich członków powoływać doraźnie
komisje:
1) egzaminacyjną
2) inwentaryzacyjną
3) inne
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej podejmuje decyzje o udziale w posiedzeniach osób, które nie są członkami Rady Pedagogicznej.


§ 3.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.


§ 4.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) podejmowanie uchwał w sprawie wdrażania „Szkolnego programu profilaktyki” i „Programu wychowawczego szkoły”.
7) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) przedstawiony przez zespół nauczycieli szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników,
2) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) projekt planu finansowego szkoły;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) wydaje opinię o pracy dyrektora szkoły w przypadku oceny jego pracy.
2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
4. Rada Pedagogiczna realizuje zadania Rady Szkoły.


§ 5.

1. Rada podczas zebrań podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Tajność głosowania może uchwalić rada zwykłą większością głosów.
2. Projekt uchwały przedstawia radzie prowadzący obrady.
3. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów.


§ 6.

1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
1) zapoznania się z zarządzeniami podanymi przez przewodniczącego, potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem w Księdze Zarządzeń;
2) przygotowaniu na posiedzenia Rady Pedagogicznej przydzielonego w planie zagadnienia;
3) uczestnictwa w posiedzeniach, w razie nieobecności usprawiedliwienia ich,
4) czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej;
5) realizacji podjętych uchwał i wniosków bez względu na własne stanowisko;
6) zachowania tajemnicy obrad;
7) prezentowania właściwych zachowań: taktu, kultury osobistej i pedagogicznej przy rozwiązywaniu spraw konfliktowych.
2. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 7.

Procedura posiedzeń Rady Pedagogicznej:
1. Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie, tematyce posiedzenia i przydzielonych zadaniach informacją zamieszczoną w księdze zarządzeń przynajmniej na 3 dni przed zebraniem. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwołanie posiedzenia bez zachowania powyższej procedury.
2. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący Rady Pedagogicznej, który ma również prawo odebrania go dyskutantowi, jeżeli nie jest on związany z omawianym tematem.


§ 8.

Dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej:
1. Podstawowym dokumentem pracy Rady Pedagogicznej jest Księga Protokołów.
2. Przesznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Szkoły księgę zaopatruje się w klauzulę "Księga zawiera ............. stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ............do dnia ..............".
3. Księgi protokołów udostępniane są zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego Szkołę oraz sprawującemu nadzór nad Szkołą. Decyzja o udostępnienie księgi protokołów należy do kompetencji Dyrektora Szkoły i jest uwarunkowana odrębnymi przepisami.
4. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który w terminie do 14 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów.
5. Protokolantów wyznacza się osobę spośród członków Rady Pedagogicznej.
6. Wyniki głosowania Rady Pedagogicznej protokolanci zapisują podając liczbę członków rady uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów „za”, „przeciw”, „od głosu wstrzymało się”.
7. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad i protokolanci.
8. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Nie wniesienie uwag jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.

Powyższy regulamin działalności Rady Pedagogicznej ZSzO Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu został ustalony na jej posiedzeniu w dniu 15 września 2016r.

Pobierz w pliku .doc "Regulamin Rady Pedagogicznej".

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu