WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły


PRZYJĘTE KRYTERIA OCENIANIA

68. Elementy treści nauczania oraz ogólne kryteria wymagań edukacyjnych w skali ocen.

 

Skala ocen

 

Elementy treści nauczania

 

Ogólne kryteria
wymagań edukacyjnych

 

Celujący

6

Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

Wynikającez indywidualnych zainteresowań;

Zapewniające wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń:

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej na danym etapie (w klasie);

oraz:

-   wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć,

- wkorzystuje posiadaną  wiedzę i umiejętności               w sposób twórczy rozwijając własne uzdolnienia;

-   samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji;

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego przedmiotu,

- proponuje rozwiązania nietypowe; samodzielnie formułuje opinie i wnioski

lub

Uczeń:

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach artystycznych itp.

- posiada inne porównywalne osiągnięcie.

 

Bardzo dobry

5

Złożone, trudniejsze do opanowania;

Wymagające z korzystania z różnych źródeł;

Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

Pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń:

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie na danym etapie (w klasie);

-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

 

Dobry
4

Istotne w strukturze przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji) i innych przedmiotów szkolnych;
Użyteczne w szkolnej                  i pozaszkolnej działalności;
Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

 

Uczeń:

-   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej na danym etapie (w klasie); 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Dostateczny
3

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
Często powtarzające się                 w programie nauczania;
Dające się wykorzystać                w sytuacjach szkolnych                    i pozaszkolnych;


Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń:

-   opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie);

-  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Dopuszczający

2

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);

Potrzebne w życiu.

Uczeń:

-  ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki;

-    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Niedostateczny

1

Nie przejawia zainteresowania treściami nauczania ani chęci przyswajania wiadomości.

 

 

Uczeń:

-     nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

-     nie rozumie treści, nie potrafi wyjaśnić żadnych zjawisk,

-     zupełnie nie potrafi zastosować wiedzy w teorii i praktyce,

-     nie potrafi rozwiązać żadnych zadań problemowych nawet z pomocą nauczyciela

 

    69. uchylony

    70. uchylony

    71. uchylony

 1. Załącznik do niniejszego rozdziału stanowią przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez zespoły nauczycieli dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu