WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

USTALENIA DODATKOWE


 1. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:

 1. dziennik elektroniczny,

 2. arkusze ocen,

 3. teczka wychowawcy (na pochwały, spostrzeżenia i uwagi).

 1. Sposoby udzielania informacji rodzicom (prawnym opiekunom):

 1. wywiadówki śródroczne i okresowe,

 2. dzień otwarty w szkole- indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami na temat bieżących osiągnięć i problemów,

 3. informacje w zeszytach przedmiotowych oraz zeszytach uwag,

 4. list uznania dla rodziców uczniów najlepszych- na koniec roku szkolnego.

 1. Sposoby kontaktowania się z rodzicami w sytuacjach konfliktowych:

 1. ustne wezwanie przez wychowawcę na prośbę innego nauczyciela w porozumieniu 
  z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym,

 2. pisemne wezwanie przez wychowawcę,

 3. pisemne wezwanie przez dyrektora,

 4. w sytuacjach ekstremalnych np. wezwanie przez policję.

 1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania:

 1. przez uczniów- ankieta, skrzynka pytań, dyskusja na godzinach wychowawczych, zebraniach Samorządu Uczniowskiego,

 2. przez rodziców- ankieta, dyskusje na spotkaniach,

 3. przez nauczycieli- opinia dyrektora i Rady Pedagogicznej, dyskusja w zespołach przedmiotowych.

 4. w dzienniku elektronicznym w kategorii: frekwencja zaznaczamy obecności, nieobecności, spóźnienia, zwolnienia, wycieczki, usprawiedliwienia lub godziny nieusprawiedliwione uczniów zgodnie z zasadami systemu dziennika

 77a.

 1. Uczeń nie może opuszczać zajęć lekcyjnych w trakcie ich trwania. Z zasadą tą zapoznawani są uczniowie przez wychowawców na początku roku szkolnego.

 2. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zwolnienia ucznia ze względu np. na złe samopoczucie ucznia, zły stan jego zdrowia. Powiadamia się wówczas (np. telefonicznie) rodziców ucznia (prawnych opiekunów) zapewniając mu opiekę do momentu ich przybycia do szkoły.

 3. Podstawą do zwolnienia ucznia z lekcji jest pisemna prośba rodziców/prawnych opiekunów.

 4. Zwolnienia ucznia z lekcji w danym dniu udziela wychowawca klasy lub dyrektor wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (prawnego opiekuna) z adnotacją 
  o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas powrotu ze szkoły. Druk takiego zwolnienia uczniowie otrzymują od wychowawcy. Nie umieszczenie na zwolnieniu istotnych treści zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa ucznia zwalnianego skutkuje brakiem zwolnienia ucznia z lekcji.

 5. Pisemne zwolnienia do końca roku szkolnego przechowuje wychowawca.

 6. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy zwolnienia z lekcji może udzielić uczniowi nauczyciel uczący w danej klasie.

77b.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr pierwszy zaczyna się we wrześniu, a kończy
  w styczniu, semestr drugi zaczyna się po feriach zimowych, a kończy w czerwcu. Szczegółowe daty rozpoczynania i zakończenia zajęć pierwszego i drugiego semestru regulują odrębne przepisy.
  W sytuacji gdy ferie zimowe przypadają na drugą część lutego I semestr zostaje skrócony i kończy się w ostatnim tygodniu stycznia.

 2. Ocenianie bieżące, oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej prowadzi się wg skali określonej
  w §17.72 dla zajęć edukacyjnych i w §17.82 dla śródrocznych i rocznych ocen zachowania.

78. Zasady realizacji przedmiotu dodatkowego „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 1. W klasach I – III gimnazjum wprowadza się zajęcia z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w formie zajęć nadobowiązkowych, które prowadzone są w ilości 19 godzin w ciągu roku szkolnego, w tym po 5 godz. z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców wg odrębnych przepisów.

 2. Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy.

 3. Na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice (prawni opiekunowie); deklaracja złożona przez rodziców jest wiążąca na dany rok szkolny. Decyzja może ulec zmianie dopiero w następnym roku szkolnym.

 4. Wyrażanie zgody na udział w zajęciach przez rodziców (prawnych opiekunów) jest równoznaczne z obowiązkowym uczestniczeniem w zajęciach. Wówczas obecność ucznia na zajęciach podlega takiemu samemu rozliczeniu jak na innych zajęciach obowiązkowych dla ucznia.

 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 6. uchylony

 7. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący
  zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne
  z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach
  i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

 8. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w pkt. 7 odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 9. Zajęcia prowadzić może wyłącznie nauczyciel mający odpowiednie kwalifikacje określone
  w przepisach szczególnych.

79. Nauczanie i ocenianie uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
głębokim.

 1. Szkoła prowadzi i organizuje nauczanie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim.

 2. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim realizują program klasy ogólnodostępnej opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

 3. Realizacja programu oraz osiągnięcia dydaktyczne uczniów upośledzonych w stopniu lekkim odnotowywane są w dzienniku klasowym.

 4. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia opracowuje:

 1. szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zgodnie z obowiązującą skalą ocen z dostosowaniem do indywidualnych możliwości ucznia upośledzonego w stopniu lekkim; do możliwości ucznia dostosowuje się również sposoby sprawdzania osiągnięć w zależności od specyfiki przedmiotu.

 1. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji rocznej” i „Wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację: „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ........”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół wydający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.

 2. Uczniowie ci mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, korekcyjno – kompensacyjnych bądź innych zajęciach specjalistycznych, jeśli zespół nauczycieli uczących określi taką konieczność. Zasady uczestnictwa w tych zajęciach określają odrębne przepisy.

 3. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim; celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu codziennym.

 4. Udział w zajęciach dzieci upośledzonych w stopniu głębokim w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku, określonego w odrębnych przepisach; w uzasadnionych przypadkach zajęcia takie prowadzi się do ukończenia przez dziecko 25.

 5. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w domach rodzinnych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych publicznych poradni specjalistycznych dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w indywidualnych zajęciach.

 6. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne określone w odrębnych przepisach; na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog.

 7. Opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie), zapewniając również odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć.    

 8. Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem lub pedagogiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.

 9. Wymiar zajęć wynosi 2 godz. dziennie na zajęciach indywidualnych.

 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia prowadzi dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz zeszyt obserwacji, w którym odnotowuje spostrzeżenia, sporządzając na koniec roku szkolnego bilans całorocznej pracy ucznia.

 11. Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć.

 12. Za prawidłową realizację zajęć, ich dokumentację odpowiada dyrektor szkoły.

 13. Zajęcia w danym roku uwzględniane są w arkuszu organizacyjnym szkoły,

 14. Raz w roku podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej kończącego dany rok szkolny nauczyciel prowadzący zajęcia składa krótką informację nt. postępów dziecka w zakresie uzyskanych umiejętności,

 15. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeśli obowiązek szkolny spełniają w szkole ogólnodostępnej.

 16. Zajęcia są prowadzone zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 17. Indywidualne programy edukacyjne opracowane są przez zespół nauczycieli 
   i specjalistów pracujących z tymi uczniami. Programy te opracowuje się na cały cykl nauczania w danym typie szkoły.

 18. Oceny poziomu funkcjonowania uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 
  i znacznym odnotowane są w odrębnym dzienniku lekcyjnym w formie opisowej (zarówno oceny cząstkowe jak i semestralne); jedynie ocena z religii jest oceną cyfrową:

 1. oceny opisowej dokonuje nauczyciel prowadzący ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli współuczestniczących w jego kształceniu. Na zakończenie każdego roku szkolnego nauczyciel prowadzący jest zobowiązany do wypisania świadectwa; odpowiada także za dokumentację dotyczącą ucznia,

 2. o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

 3. o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 4. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego

 1. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 2. Pożądany jest udział rodziców (prawnych opiekunów) w konsultacjach dotyczących postępów
  i trudności ucznia oraz wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z dzieckiem.

 3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują świadectwa szkolne promocyjne, na których wpisywane są przedmioty z odrębnym dla nich planem nauczania:

 1. uchylony,

 2. uchylony,

 3. uchylony,

 4. uchylony

 1. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia opracowuje szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych oceny opisowej (cząstkowej i rocznej).

 2. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 
  w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego.

79a. Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum
w Małogoszczu.

 1. Uczniowie realizujący nową podstawę programową w gimnazjum obowiązkowo biorą udział
  w grupowym projekcie edukacyjnym na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych .

 2. Temat projektu realizowanego w II lub III klasie gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

 3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

 4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

 5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

 6. Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu określa załącznik do niniejszej uchwał.

 7. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

 

80. Egzamin gimnazjalny.

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany „egzaminem gimnazjalnym”.

 2. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późn. zm.

 3. (uchylony)

 4. (uchylony)

 5. (uchylony)

 6. (uchylony)

 7. (uchylony)

 8. (uchylony)

 9. (uchylony)

 10. (uchylony)

 11. (uchylony)

 12. (uchylony)

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu