WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

ZACHOWANIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE.


81. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 5. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 8. okazywanie szacunku innym osobom.

82. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe,

 2. bardzo dobre,

 3. dobre,

 4. poprawne,

 5. nieodpowiednie,

 6. naganne.

83. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

83a. Punkty z zachowania mogą być wpisywane są przez każdego nauczyciela uczącego w gimnazjum
do dziennika elektronicznego zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania zachowania
zawartymi w Statucie Szkoły

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z ustaloną procedurą oceniania i szczegółowymi kryteriami zachowania.

     1) Tryb zasięgania tych opinii ustala się następująco:

a) 84a wychowawca sporządza tzw. „kartę opinii na temat proponowanej oceny zachowania ucznia”, gdzie w tabeli zamieszcza dane : imię i nazwisko ucznia, ocenę zachowania wynikającą ze szczegółowych kryteriów oceniania zachowania oraz rubryki z zapisami: ”opinia nauczycieli”, „opinia uczniów”, „opinia ocenianego ucznia”,

b) 84b  w tabeli tej nauczyciele, uczniowie, sam uczeń poprzez wpisy „tak” lub „nie” ustosunkowują się do wystawionej oceny, co jest udokumentowaną formą zasięgnięcia opinii na temat ustalanej oceny zachowania.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu