WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. stanowi wzór do naśladowania przez uczniów własnej klasy i szkoły,

 2. wyróżnia się na tle klasy kulturą osobistą, nie ma nałogów

 3. bierze udział w życiu kulturalnym, sportowym, naukowym, społecznym klasy, szkoły, środowiska, lub reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach,

 4. wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne.

 5. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań
  w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny
  i wyciągania wniosków.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

   1. systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na lekcję, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie określonym w statucie szkolnym (w ciągu tygodnia),

   2. szanuje mienie szkolne, społeczne, kolegów

   3. nosi stroje i ubiory zgodne z normami obyczajowymi i przyjętymi przez szkołę, na terenie szkoły nosi obuwie ustalone w statucie szkoły,

   4. bierze udział w życiu kulturalnym, naukowym, społecznym klasy,

   5. cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów.

   6. był aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca
    z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

   1. realizuje bez zastrzeżeń wszystkie obowiązki szkolne,

   2. pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

   3. nie niszczy mienia szkolnego, społecznego, mienia kolegów,

   4. nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

   5. nie prowokuje konfliktów, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad młodszymi bądź słabszymi kolegami,

   6. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, nieobecności powinny być usprawiedliwione na bieżąco.

   7. współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając postawione przed sobą i zespołem zadania.

 3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

   1. realizuje obowiązek szkolny,

   2. jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

   3. bez większego zaangażowania bierze udział w życiu klasy i szkoły,

   4. jego postawa wobec kolegów i osób dorosłych jest właściwa,

   5. w ciągu danego semestru nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 5 razy i opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin,

   6. zdarzają się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do wymagań na ocenę dobrą.

   7. współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając postawione przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 4. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

   1. rażąco uchybia istotnym wymaganiom obowiązków ucznia,

   2. posiada niską kulturę osobistą i lekceważący stosunek do kolegów,

   3. ulega negatywnym wpływom,

   4. posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w wymiarze powyżej 10 godz. w semestrze,

   5. nagminnie nie posiada obuwia zmiennego.

   6. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

   1. pali papierosy, spożywa alkohol i rozprowadza bądź zażywa środki odurzające,

   2. stosuje przemoc, samosądy,

   3. celowo niszczy mienie szkolne i dewastuje środowisko naturalne

   4. wykazuje bardzo niski poziom kultury osobistej, notorycznie używa wulgaryzmów, celowo przeszkadza na lekcjach, rażąco narusza zasady współżycia społecznego,

   5. uchyla się od obowiązku szkolnego, bardzo często spóźnia się na zajęcia lekcyjne, ucieka notorycznie z lekcji, wagaruje,

   6. środki wychowawcze zastosowane wobec ucznia nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów.

   7. nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 6. Tryb odwoławczy od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania ucznia.

   1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie od oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z zasadami przewidzianymi dla jej sformułowania zgodnie z trybem § 17 ustęp 67.

   2. uchylony   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu