WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

 

Rozdział VI

Organy gimnazjum i ich kompetencje

 

§ 19.  

1.   Organami gimnazjum są:

1)   z-ca dyrektora ds. gimnazjum - dyrektor szkoły,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Uczniowski,

4)   Rada Rodziców,

5)   Rada Szkoły.

 

§ 20. 

Dyrektor szkoły

1. Kompetencje i obowiązki dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

 2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy Małogoszcz posiadającym pełnomocnictwa dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu w szczególności upoważniony jest do :

 1. korzystania z praw i obowiązków Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących funkcjonowania jednostki organizacyjnej,

 2. dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez dysponowanie rozumie się także zawieranie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki mieszczących się w granicach zwykłego zarządu (zwykły zarząd odnosi się do czynności polegających na zwykłej codziennej eksploatacji rzeczy, dokonywania czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku
  z tą działalnością , zawieraniu umów dzierżawy, najmu i płacenia podatków),

 3. administrowanie (zarządzanie) powierzonym mieniem gminy w granicach zwykłego zarządu,

 4. udzielania substytucji w zakresie niniejszego pełnomocnictwa, ale wyłącznie podczas nieobecności spowodowanych urlopem lub chorobą.

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie, nadzorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

    1. w sprawach bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

 • przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej oraz do klas programowo wyższych, sprawowanie opieki nad uczniami,

 • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 • przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 • występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

    1. w sprawach organizacyjnych:

 • przygotowywanie projektów planów pracy szkoły,

 • ustalanie szkolnego planu nauczania,

 • opracowywanie arkusza organizacji szkoły,

 • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

 • wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej,

 • podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń   i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • określanie zarządzeniem, w porozumieniu z Radą Rodziców, wzoru i zasad noszenia przez uczniów jednolitego stroju.

    1. w zakresie spraw finansowych:

 • opracowywanie planu finansowego szkoły,

 • przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

 • realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie ustalonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.

    1. w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą,

 • organizowanie wyposażenia szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,

 • organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

 • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły i prac konserwacyjno – remontowych, oraz okresowych inwentaryzacji majątku szkoły.

    1. w sprawach porządkowych, bhp i podobnych:

 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

 • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami i w tym zakresie w szczególności:

 • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, warunkach także o warunkach ich pracy i wynagrodzeniu,

 • wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje – w drodze decyzji administracyjnej – nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

 • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, decyduje w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 • ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

 • ustala plan urlopów pracowników szkoły niebędących nauczycielami.

 1. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz oraz – w sprawach wynikających z ustawy – organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

 2. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Szczegółowe zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z pozostałymi organami szkoły,tym:

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 • składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,

 • udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej i opiekuńczej szkoły.

 1. Kompetencje i obowiązki zastępcy dyrektora szkoły.

 1. Bieżącą działalnością Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu kieruje zastępca dyrektora
  Zespołu Szkół Ogólnokształcących ds. Publicznego w Małogoszczu.

 2. Powierzenie tego stanowiska i odwołanie z niego dokonuje dyrektor zespołu, po zasięgnięciu
  opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

 3. Zastępca dyrektora ds. Publicznego Gimnazjum wykonuje zadania zlecone przez dyrektora,
  z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.

 4. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy w szczególności:

  1. pełnienie obowiązków dyrektora w czasie jego nieobecności,

  2. współprzygotowywanie z dyrektorem projektów następujących dokumentów programowo - organizacyjnych:

 • tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 • programu wychowawczego,

 • organizacji ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły,

 • koncepcji pracy szkoły,

 • planu nadzoru pedagogicznego.

  1. inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w ewaluacji pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

  2. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,

  3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, przygotowanie projektu oceny pracy nadzorowanych nauczycieli,

  4. organizowanie współdziałania organów szkoły i zapewnienie im realnego wpływu na działalność szkoły,

  5. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  6. diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,

  7. hospitowanie zajęć edukacyjnych i prowadzenie dokumentacji hospitacji,

  8. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych,

  9. udzielanie rodzicom na zebraniach informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej,

  10. współpraca z samorządem uczniowskim,

  11. opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

  12. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustalonego w szkole porządku,

  13. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

  14. nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, wychowawczych oraz problemowo – zadaniowych.

  15. opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

  16. dbałość o powierzone mienie, wnioskowanie w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej szkoły,

  17. realizowanie zarządzeń organu prowadzącego szkołę oraz uchwał rady pedagogicznej.

  18. wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły podstawowej.

  19. premiowania i nagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z „Regulaminem premiowania i nagradzania", a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy.

 1. Zastępca dyrektora ds. Publicznego Gimnazjum odpowiada również za:

 1. poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

 2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę; za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu szkolnego,

 4. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

 1. Zastępca dyrektora do spraw publicznego gimnazjum ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem: „Z-ca Dyrektora ds. Publicznego Gimnazjum” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego kompetencji i obowiązków,

 2. Szczegółowy zakres kompetencji Zastępcy dyrektora określa Dyrektor, powierzając stanowisko.

 3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres obowiązków zastępcy rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 4. Podczas nieobecności dyrektora zespołu zastępca w przypadku niemożności wykonywania obowiązków (wyjazd służbowy, choroba, urlop lub inne okoliczności) wyznacza społecznego zastępcę, który kieruje szkołą zgodnie z udzielonym w formie pisemnej każdorazowo pełnomocnictwem.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu