WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

§ 21. 

Rada Pedagogiczna

  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Działa na podstawie wewnętrznego regulaminu.

  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.  

  4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady, jest odpowiedzialny
   za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia.

  5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
   w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, szkoleniowe, nadzwyczajne i w miarę bieżących potrzeb.

  6. Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy:

     1. przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

     2. organu prowadzącego szkołę,

     3. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 4. ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do oddziału przysposabiającego
  do pracy,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie wdrażania „Szkolnego Programu Profilaktyki” i „Programu Wychowawczego Szkoły”.

 8. podejmowanie uchwał, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

 9. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna realizuje zadania Rady Szkoły jeżeli taka nie funkcjonuje.

 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 5. wydaje opinię o pracy dyrektora szkoły w przypadku oceny jego pracy.

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie z funkcji dyrektora gimnazjum lub o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z prawem. Niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu. Dyrektor Z.Sz.O w Małogoszczu o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 6. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej stanowi załącznik do statutu.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu