WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

§ 22. 

Rada Rodziców

  1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów uczęszczających w danym czasie
   do szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

  2. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.

  3. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Działa w oparciu o uchwalony regulamin stanowiący załącznik do statutu. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

   1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

   2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

   3. współudział w planowaniu wydatków szkoły, w podejmowaniu działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.,

   4. delegowanie swoich przedstawicieli do prac w komisjach lub zespołach roboczych Rady Pedagogicznej.

   5. występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

   6. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

   7. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

   8. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  1. Rada Rodziców może gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, a sposób ich wydatkowania musi być określony w regulaminie działalności Rady Rodziców

  2. Rada Rodziców na pisemny wniosek dyrektora szkoły wyraża na piśmie opinię o pracy nauczycieli odbywających staż zawodowy.

   1.Rada Rodziców wyraża pisemną opinię na temat Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki.

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu