WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

§ 24.

Rada Szkoły.

  1. W gimnazjum może działać Rada Szkoły.

  2. Rada Szkoły uczestniczy w życiu wewnętrznym szkoły, a w szczególności do jej kompetencji należy:

   1. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

   2. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela - wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

   3. opiniuje plan pracy szkoły,

   4. ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświaty, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

  3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie po pięć osób:

   1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

   2. rodzice wybrani przez ogół rodziców,

   3. uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

  4. Wybory członków Rady Szkoły dokonuje się na ogólnym zebraniu wyżej wymienionych gremiów w głosowaniu jawnym spośród wszystkich przedstawicieli.

  5. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.

  6. Rada szkoły pracuje wg własnego regulaminu pracy.

  7. Powstanie rady szkoły I kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek co najmniej dwóch z następujących podmiotów:

   1. Rady Pedagogicznej,

   2. Rady Rodziców,

   3. Samorządu Uczniowskiego.

§ 25. 

 1. Zapewnia się każdemu organowi szkoły swobodę działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz zawartych w statucie.

 2. Przyjmuje się następujące formy bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły:

  1. rozmowa dyrektora szkoły z nauczycielami w czasie hospitacji, przerw międzylekcyjnych
   i w innych sytuacjach,

  2. kontakt dyrektora szkoły z członkami Rady Pedagogicznej podczas posiedzeń,

  3. kontakt dyrektora szkoły z członkami Rady Rodziców na zebraniach i innych spotkaniach okolicznościowych,

  4. pisemne komunikaty w formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny oraz wywieszane na specjalnie do tego celu wyznaczonych tablicach ,

  5. pisemne zarządzenia dyrektora szkoły w księdze zarządzeń,

  6. informowanie uczniów odbywa się poprzez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, nauczycieli oraz upoważnionych pracowników szkoły w następujący sposób:

   1. na apelach szkolnych,

   2. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń,

   3. podczas indywidualnych rozmów z uczniami,

 1. kwestie sporne pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracownikami rozstrzygane są w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz Kodeks Pracy,

 2. kwestie sporne powstałe wśród nauczycieli rozpatruje dyrektor szkoły z udziałem osób zainteresowanych.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu