WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

Rozdział III

Organizacja gimnazjum

 

§ 3. 

 1. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych
  i letnich określają powszechnie obowiązujące przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 4. 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

 2. Oddział tworzy się z uczniów wg list klasowych przekazanych przez szkoły podstawowe. Maksymalnie oddział może liczyć 30 uczniów.

 3. Oddział może mieć przypisany profil kształcenia, do którego nabór odbywa się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 4. Oddziałowi można nadać profil z poszerzonym programem nauczania w szczególności:

1)   sportu,

2)   informatyki,

3)   języków obcych.

 1. Tworzenie oddziału z poszerzonym programem nauczania jednego z przedmiotów określonych
  w pkt. 4 może mieć miejsce jeżeli:

1)   określona liczba uczniów określi się co do wyboru w/w specjalności,

2)   gimnazjum spełnia warunki kadrowe i organizacyjne do pracy z uczniami w określonej specjalności.

 1. Każdorazowo organ prowadzący szkołę, gmina Małogoszcz, określa ilość oddziałów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.

 2. Procedura przyjmowania uczniów do klas pierwszych:

     Przy tworzeniu klas pierwszych będą brane pod uwagę następujące czynniki:

1)   kontynuacja w nauczaniu języka obcego,

2)   dowozy uczniów dojeżdżających,

3)   uzdolnienia i predyspozycje w przypadku tworzenia klas sportowych. 

§ 5. 

 1. Oddział gimnazjum liczący powyżej 24 uczniów dzieli się na grupy na zajęciach z:

1)    języków obcych,

2)   informatyki.

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy, o których mowa w pkt. 1 i 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkoły.

 2. Oddział gimnazjum dzieli się na grupy na zajęciach w laboratorium, jeżeli liczy powyżej 30 uczniów.

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

§ 6.

 

 1. Gimnazjum może tworzyć oddział przysposabiający do pracy dla uczniów, którzy
  po rocznym uczęszczaniu i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum
  w normalnym trybie.

 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego na podstawie uchwały rady pedagogicznej, uwzględniając opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  i uzyskując na to zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

 3. W oddziale przysposabiającym, program przysposobienia przygotowuje nauczyciel
  z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia
  w określonym zawodzie.

 4. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum lub poza gimnazjum
  na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 6a.

Gmina Małogoszcz jako organ prowadzący szkołę zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalny.

 § 7. 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w gimnazjum ze względu na organizację dowozu
  z terenu gminy organizuje się świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa nie powinna przekraczać 25 uczniów.§ 8. 

 1. Gimnazjum dla potrzeb procesu dydaktyczno - wychowawczego prowadzi bibliotekę i czytelnię szkolną.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 3. Biblioteka pracuje codziennie ( poniedziałek - piątek ) w godzinach podanych do publicznej wiadomości, umożliwiających dostęp do jej zbiorów wszystkim zainteresowanym.

§ 9. 

 1. Szkoła zapewnia uczniom spożywanie w stołówce szkolnej co najmniej jednego posiłku.

 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 10. 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

   1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

   2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne:

 1. religia

 2. zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury

 3. wiedza o życiu seksualnym człowieka

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 4. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno – zawodowe w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

 

§ 11. 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku.

 2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się:

  1. liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  2. ogólną ilość godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego szkołę,

  3. liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych ze środków organu prowadzącego lub innych źródeł.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 5. Szkoła może przyjąć uczniów spoza obwodu w miarę posiadanych wolnych miejsc 
  w oddziałach. Przyjęcie ucznia odbywa się na pisemny wniosek rodziców, który akceptuje dyrektor i udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni.

 6. Rekrutacja uczniów z obwodu tej szkoły odbywa się zgodnie z przepisami szczegółowymi MEN.

§ 12. 

  1. W celu realizowania zadań i prawidłowej organizacji procesu nauczania i wychowania gimnazjum posiada:

1)  sale lekcyjne,

2)   klasopracownie,

3)   bibliotekę szkolną,

4)   salę rekreacyjno-sportową,

5)   boisko sportowe,

6)   gabinet higieny szkolnej,

7)   szatnie,

8)   pokój nauczycielski,

9) gabinet dyrektora.

  1. Szkoła prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz we wszystkich godzinach w ciągu dnia, w/g zasad określonych w odrębnych przepisach.§ 12a. 

 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

 3. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 § 12b.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców żadne opłaty,
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 12c.

Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne dla uczniów gimnazjum i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu