WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

Rozdział VIII

Nauczyciele


§ 27.

  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczo-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  2. Nauczyciela zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły w/g powszechnie obowiązujących przepisów Karty Nauczyciela.

  3. Warunkiem zatrudnienia osoby na stanowisku nauczyciela w gimnazjum jest posiadanie przez nią odpowiednich kwalifikacji zawodowych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami MEN.

  4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

  5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół którego zadaniem  jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
   w miarę potrzeb.

  6. Nauczyciele w gimnazjum mogą tworzyć:

   1. zespół wychowawczy,

   2. zespół przedmiotowy,

   3. zespół problemowo-zadaniowy.

  7. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

  8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Przydział wychowawcy powinien obejmować cały etap edukacyjny.

 

§ 28.

1.   Obowiązki nauczyciela:

 1. realizacja programów nauczania w zakresie przydzielonych przedmiotów oraz planów opieki
  i wychowania w powierzonych mu klasach i organizacjach zgodnie z jego kwalifikacjami
  zawodowymi i umiejętnościami,

 2. zapewnienie właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

 3. realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,

 4. zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach prowadzonych zgodnie
  z tygodniowym rozkładem zajęć oraz innych organizowanych przez szkołę, do których został wyznaczony przez dyrektora, jak: wycieczki, rajdy, zabawy i inne,

 5. stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach,

 6. organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy,

 7. pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem dyżurów,

 8. dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 9. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

 10. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie,

 11. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 12. wybranie programu nauczania i podręczników oraz przedstawienia swoich propozycji Radzie Pedagogicznej, opracowywanie rozkładów, materiałów nauczania i planów pracy zgodnie z obowiązującymi programami,

 13. dbałość o poprawność i estetykę prowadzonej dokumentacji pedagogicznej,

 14. dbałość o wystrój klasy.

2. Nauczyciele mają prawo do:

   1. opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania, zgodnie z procedurą określoną w przepisach szczegółowych MEN,

   2. decydowania o wyborze podręczników (zgodnie z wykazem MEN), środków dydaktycznych
    i metodach kształcenia uczniów,

   3. wyboru takich metod nauczania i wychowania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

   4. do doradztwa pedagogicznego ze strony dyrektora szkoły,

   5. do korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego.

 

§ 29.

 1. Zadania wychowawcy:

   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

   2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

   3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

   4. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

   5. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
    a) różnych form życia zespołowego, rozwijających dzieci i integrujących zespół klasowy,
    b) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

   6. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

   7. utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów w celu:
    a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
    b) współdziałanie w sprawie realizacji procesu dydaktycznego,
    c) wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym,
    d) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

   8. współpraca za pośrednictwem pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, służbą zdrowia i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

   9. staranne i systematyczne prowadzenie dokumentacji klasowej:
    a) dziennik zajęć lekcyjnych,
    b) arkusze ocen,
    c) teczka wychowawcy,
    d) i innych w zależności od warunków i potrzeb zespołu klasowego oraz indywidualnego uznania wychowawcy,

   10. w zakresie profilaktyki uzależnień wspólnie z pedagogiem szkolnym organizuje dla rodziców (prawnych opiekunów):
    a) pedagogizację na spotkaniach z nimi, przynajmniej 2 razy w roku,
    b) warsztaty profilaktyczne, na które zaprasza kompetentne osoby.

   11. Systematyczne i rzetelne udzielanie nagród i kar.

    2. Formy realizacji zadań wychowawcy:
    a) systematyczne (1 raz w tygodniu) spotkanie z uczniami danej klasy,
    b) systematyczne spotkania grupowe z rodzicami (minimum 1 w kwartale) oraz indywidualne (w miarę potrzeb),
    c) wychowawca ma obowiązek powiadomić w formie pisemnej (udokumentowanej) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o grożących mu ocenach niedostatecznych. Powyższe zawiadomienie musi być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
    d) systematyczny kontakt ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

 

§ 30. 

 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikiem:

  1. udostępnianie zbiorów,

  2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, i tekstowych, informowaniu uczniów i nauczycieli o nowościach wydawniczych,

  3. rozmowy z czytelnikami o książkach,

  4. poradnictwo o wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,

  5. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji (zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego) w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, lekcji bibliotecznych i w miarę możliwości wycieczek   do bibliotek pozaszkolnych,

  6. udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece (lekcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i inne),

  7. pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego  oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,

  8. inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie (aktyw ten może działać na zasadach koła zainteresowań, np. miłośników książek),

  9. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz systemu czytelnictwa
   w szkole na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

  10. prowadzenie różnych form inspirujących czytelnictwo i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów np. dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami i innych imprez czytelniczych,

  11. znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów.

 1. Zadania bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

  1. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

  2. ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra Kultury i Sztuki oraz instrukcjach stanowiących załączniki do tych zarządzeń,

  3. techniczne opracowanie zbiorów i klasyfikowanie, katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

  4. organizacja warsztatu informacyjnego:

   1. dzielenie księgozbioru podręcznego,

   2. prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego;

  1. prowadzenie zapisów wypożyczeń umożliwiających kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów,

  2. prowadzenie statystyki (dziennej i okresowej) służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej,

  3. selekcja zbiorów poprzez odpisywanie materiałów zbędnych, zniszczonych zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  4. konserwacja zbiorów (oprawa, teczki ochronne i in.), dokonywanie napraw w warunkach szkolnych,

  5. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki w tym:

   1. terminarze zajęć dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych przeprowadzonych w bibliotece,

   2. terminarze ważniejszych imprez czytelniczych;

  6. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

  7. udział nauczyciela bibliotekarza w kontroli księgozbioru (skontrum),

  8. odpowiedzialność za dokumentację pracy biblioteki,

  9. gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.

  10. realizacja regulaminu wypożyczania darmowych podręczników uczniom.

§ 31.

1. Obowiązki wychowawcy świetlicy:

  1. prowadzenie zajęć w wymiarze określonym w projekcie organizacyjnym szkoły.

  2. odpowiedzialność za powierzoną grupę wychowanków i właściwą realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

  3. organizowanie nauki własnej uczniom i pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu
   o opracowany plan pracy uwzględniający potrzeby i możliwości dzieci.

  4. stosowanie urozmaiconych, interesujących form zajęć:

1)   nauki własnej dzieci,

2)   zajęć kulturalno-rozrywkowych,

3)   prac społecznie użytecznych,

4)   innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

  1. rozwijanie samorządnej działalności wychowanków i wdrażanie ich do prac społeczno-użytecznych.

  2. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.

  3. wdrażanie wychowanków do troski o higienę osobistą i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku.

  4. systematyczne podnoszenie kultury życia codziennego uczniów.

  5. zapoznanie uczniów z regulaminem pracy świetlicy.

  6. prowadzenie zeszytu spostrzeżeń i uwag o dzieciach, rejestrowanie kontaktów z rodzicami.

  7. utrzymywanie ciągłych kontaktów z wychowawcami klas oraz bieżące informowanie o zachowaniu uczniów.

  8. współpraca z rodzicami, udzielanie im rad i pomocy w organizowaniu opieki nad dziećmi.

  9. współdziałanie w organizowaniu uroczystości szkolnych.  

  10. troska o powierzony sprzęt i pomoce.

  11. przestrzeganie dyscypliny pracy, wykorzystywanie każdej godziny zajęć na efektywną pracę
   z dziećmi. Opracowywanie obowiązujących planów pracy i rzetelna ich realizacja.

  12. na koniec tygodnia nauczyciele świetlicy na podstawie zebranych informacji przekazują wychowawcom danej klasy wykaz uczniów nieobecnych na zajęciach świetlicowych w danym tygodniu. Na podstawie otrzymanego wykazu wychowawca wpisuje ewentualne punkty ujemne.

2. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:

  1. wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek korzystania ze świetlicy szkolnej.

  2. uczniowie nie przebywają na świetlicy szkolnej, jeśli w tym czasie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

  3. uczeń może zostać zwolniony z zajęć świetlicy szkolnej w danym dniu tylko na wyraźną pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna), zgodnie z Rozdz V § 17 ust. 77a ppkt 3 i 4 Statutu Szkoły.

  4. z zasadami uczestniczenia w zajęciach świetlicy szkolnej zapoznawani są rodzice
   na pierwszym spotkaniu z wychowawcami.

 

§ 32. 

Obowiązki nauczyciela - pedagoga szkolnego

1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

  1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

  2. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

  3. udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

  4. koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,

  5. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

  6. współudział w opracowaniu i ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

  1. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

  2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
   i pomocy wychowawczej,

  3. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

3. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

  1. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

  2. organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych,

  3. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 

 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,

 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,

 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 

5. W zakresie pomocy materialnej:

 

  1. organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin wielodzietnych i mających trudności materialne,

  2. dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,

  3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

  4. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

  5. wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 

6. W celu realizacji zadań zawartych w pkt. 1-5 pedagog powinien:

 

  1. posiadać roczny plan pracy uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,

  2. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i rodziców,

  3. współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,

  4. współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

  5. składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,

  6. prowadzić następującą dokumentację:

   1. dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,

   2. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego.

§ 33. 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego.

 1. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów
  w wyznaczonym przez dyrektora rejonie.

 2. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie bezpieczeństwa
  i właściwego zachowania uczniów w strefie dyżurowania – przestrzegania regulaminu zachowania uczniów w czasie przerw.

 3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania (uzgodnienia)
  o tym fakcie zastępcy dyrektora lub dyrektora.

 4. Szczegółowe zasady sprawowania dyżurów w szkole zawarte są w Regulaminie dyżurów
  nauczycieli.

 

§ 34. 

Pracownicy niepedagogiczni.

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu szkół z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy.

 2. Zakresy obowiązków pracowników oraz ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

 3. Niepedagogiczne stanowiska pracy to:

  1. sekretarka,

  2. sprzątaczka.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu