WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

Rozdział IX

Uczniowie

 

§ 35.

 1. Do gimnazjum uczęszcza młodzież po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej
  do ukończenia cyklu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

  1. z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych   w obwodzie gimnazjum,

  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami (w przypadku nadmiaru chętnych np. do określonych klas profilowanych można ustalić różnego rodzaju kryteria: konkurs świadectw, inne osiągnięcia).

 

 

§ 36.

 1. Uczeń ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym,

  4. swobody wyrażania myśli i przekonań,

  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,

  6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
   w nauce wynikających ze szkolnego systemu oceniania,

  7. pomocy dodatkowej nauczyciela w przypadku trudności w nauce,

  8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, boisk sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych,

  9. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się 
    w organizacjach działających w szkole,

  10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego ze strony dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego,

  11. korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami szkoły,

  12. wyboru spośród nauczycieli rzecznika praw ucznia oraz opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

§ 37. 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

 1. dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz szanowania i wzbogacania dobrych tradycji gimnazjum,

 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych,

 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o własne zdrowie i rozwój,

 5. dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole,

 6. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za świadome zniszczenie sprzętu szkolnego (wydatki poniesione z tego tytułu regulują rodzice, opiekunowie ucznia),

 7. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,

 8. przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności, szanowania kolegów i przekonań innych ludzi,

 9. przestrzegania zakazu posiadania oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,

 10. punktualnego przychodzenia na zajęcia,

 11. przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez opieki nauczyciela,

 12. doręczania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu tygodnia od czasu powrotu do szkoły (usprawiedliwiają rodzice pisemnie w dzienniczku ucznia lub osobiście u wychowawcy,

 13. nieużywania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i nieużywania na terenie szkoły innych funkcji telefonu poza dzwonieniem,

 14. noszenia stroju galowego w dni uroczystości szkolnych: dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 15. nieużywania podczas zajęć lekcyjnych (bez zgody nauczyciela) urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 37a. 

Ubiór codzienny ucznia musi być stonowany kolorystycznie, bez ekstrawaganckich dodatków, nie może manifestować przynależności do jakichkolwiek subkultur młodzieżowych. Strój nie może eksponować gołych pleców, brzucha, głębokich dekoltów. Nie nosi się w szkole nakryć głowy, znaków i szalików klubowych. Kolczyki mogą być noszone tylkoprzez dziewczęta w uszach; w przypadku chłopców noszenie jakichkolwiek kolczyków jest niedozwolone. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zabrania się noszenia biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczniowie nie mogą eksponować tatuaży na ciele oraz nosić nieodpowiednich fryzur i jaskrawo ufarbowanych włosów. Uczesanie powinno być estetyczne.

 

§ 38.

Nagrody:

  1. pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy,

  2. pochwała udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym,

  3. nagroda książkowa,

  4. list gratulacyjny do rodziców,

  5. wpis do „Złotej księgi”,

  6. świadectwo z wyróżnieniem .


§ 39.

Kary:

1)    upomnienie udzielone przez wychowawcę wobec klasy,

2)    upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły,

3)    nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

4)    przeniesienie do innej klasy (decyzją RP),

5)    przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora.

 1. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

 2. Wykonanie kary może ulec zawieszeniu na czas próby nie dłuższy niż pół roku szkolnego, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Zespołu Wychowawczego i Rady Rodziców.

 3. Uczeń ma prawo odwołać się od kary według następującego trybu:

  1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) występują w terminie 3 dni od powiadomienia ich o zastosowanej karze, z umotywowanym wnioskiem na piśmie do dyrektora szkoły,

  2. dyrektor w ciągu 7 dni zwołuje komisję do rozpatrzenia wniosku złożoną z wytypowanych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy klasy,

   1. dyrektor pozostaje przewodniczącym komisji,

   2. w posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, ale bez prawa głosu,

  3. w razie różnic stanowisk ostateczną decyzję podejmuje się przez głosowanie,

  4. podjęta decyzja pozostaje ostateczną, od której odwołanie nie przysługuje,

   1. przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za pisemne powiadomienie ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji podjętej w przedmiotowej sprawie.

  5. W razie zaistnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów zarówno ze strony osób niebędących uczniami ani pracownikami szkoły jak i ze strony osób tworzących społeczność szkolną, dyrektor może zwrócić się z prośbą o podjęcie działań operacyjnych przez jednostki policji.

 4. Upomnienie wychowawcy otrzymuje uczeń, który:

  1. pali papierosy w budynku szkoły lub na terenie szkolnym,

  2. świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

  3. używa wulgarnego słownictwa,

  4. niewłaściwie zachowuje się na stołówce szkolnej,

  5. przebywa w szatni szkolnej podczas lekcji,

  6. co najmniej 5 razy nie zmienił obuwia,

  7. co najmniej 5 razy spóźnił się na lekcje,

  8. opuścił co najmniej 5 godzin bez usprawiedliwienia – wagary,

  9. nie oczekuje na odwóz w świetlicy szkolnej mimo pozytywnej pisemnej deklaracji rodziców,

  10. otrzymał łącznie od rozpoczęcia roku szkolnego 100 punktów minusowych z zachowania.

 1. Upomnienie dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który mimo upomnień wychowawcy nadal:

  1. pali papierosy w budynku szkoły lub na terenie szkolnym,

  2. niewłaściwie zachowuje się na stołówce szkolnej,

  3. przebywa w szatni szkolnej podczas lekcji,

  4. notorycznie, świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

  5. używa wulgarnego słownictwa,

  6. co najmniej 10 razy nie zmienił obuwia,

  7. co najmniej 10 razy spóźnił się na lekcje,

  8. opuścił co najmniej 10 godzin bez usprawiedliwienia – wagary,

  9. nie oczekuje na odwóz w świetlicy szkolnej mimo pozytywnej pisemnej deklaracji rodziców,

  10. otrzymał łącznie od rozpoczęcia roku szkolnego 200 punktów minusowych z zachowania,

 1. Naganę dyrektora na apelu szkolnym otrzymuje uczeń, który:

  1. samowolnie opuścił w ciągu semestru co najmniej 30 pojedynczych godzin lekcyjnych – wagary,

  2. celowo niszczy mienie szkolne lub innych osób,

  3. znęca się psychicznie lub fizycznie nad kolegami,

  4. wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły lub innych uczniów,

  5. zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczniów lub własnemu,

  6. posiada na terenie szkoły niebezpieczne przedmioty,

  7. pali papierosy w budynku szkoły lub na terenie szkolnym,

  8. spożywa alkohol albo przebywa pod jego wpływem w budynku szkoły lub na terenie szkolnym,

  9. otrzymał łącznie od rozpoczęcia roku szkolnego 300 punktów minusowych z zachowania

 1. Uczeń zostaje przeniesiony do równoległej klasy, gdy mimo różnych zastosowanych metod wychowawczych nie zmienia swojego postępowania i nadal rażąco uchybia normom życia społecznego:

  1. celowo niszczy mienie szkolne lub innych osób,

  2. szkodliwie wpływa na rówieśników,

  3. inicjuje niebezpieczne bójki i konflikty,

  4. znęca się psychicznie nad rówieśnikami

  5. otrzymał łącznie od rozpoczęcia roku szkolnego 400 punktów minusowych z zachowania

 1. Uczeń zostaje przeniesiony do innej szkoły za zgodą kuratora, gdy:

  1. swoim zachowaniem zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych uczniów,

  2. demoralizuje kolegów,

  3. ma naganny stosunek do nauczycieli,

  4. popada w konflikty z prawem, np.: wymuszenia, rozboje, pobicia, nagminne kradzieże, zastraszanie innych uczniów, zażywanie narkotyków lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły,

  5. otrzymał łącznie od rozpoczęcia roku szkolnego 500 punktów minusowych z zachowania.

 1. Udzielone kary statutowe są dokumentowane przez wychowawcę klasy na piśmie 
   i przechowywane w dokumentacji szkolnej.

 2. W sytuacji szczególnie rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa lub norm współżycia społecznego, np. wymuszenia rozbójnicze, pobicia, udowodniona kradzież, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów na terenie szkoły, rozprowadzanie narkotyków można udzielić uczniowi kary statutowej z pominięciem jej stopniowania.

 3. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy przez dyrektora szkoły na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy lub jego rodziców. Przeniesienie może nastąpić w dowolnym czasie trwania nauki w danym roku szkolnym.

 4. Od wymierzonej kary przysługuje uczniowi odwołanie wg następującej procedury:

  1. złożenie przez rodzica lub ucznia pisemnego, umotywowanego wniosku o anulowanie kary do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty jej zastosowania,

  2. wniosek rozpatruje Zespół Wychowawczy na posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni
   od daty złożenia wniosku,

  3. o podjętej decyzji dyrektor powiadamia zainteresowanego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Wychowawczego,

  4. decyzja Zespołu Wychowawczego jest ostateczna.

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu