WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

Rozdział V

Cele i zadania gimnazjum 

§ 14. 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia w celu zdobycia świadectwa ukończenia gimnazjum,

  2. umożliwia absolwentom podjęcie dalszego kierunku kształcenia,

  3. kształtuje osobowość młodego człowieka i rozwija w nim prawidłowe postawy moralne
   i etyczne,

  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości kadrowych
   i finansowych szkoły,

  5. umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie
   i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
   i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

 1. Wyżej wymienione cele i zadania gimnazjum realizuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 2. Działalność edukacyjna szkoły określona jest poprzez następujące dokumenty wewnątrzszkolne:

  1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje wszystkie przedmioty nauczania (w tym dodatkowe, realizowane wg zmodyfikowanych bądź autorskich programów nauczania),

  2. szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia także harmonogram realizacji ścieżek edukacyjnych, które realizowane są przez wszystkich nauczycieli poprzez treści podstaw programowych ścieżek włączone do treści danych przedmiotów, oraz program wychowania do życia w rodzinie,

  3. program wychowawczy szkoły, który w sposób całościowy obejmuje wszystkie treści
   i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany poprzez wszystkich nauczycieli,

  4. program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 

§ 15. 

 1. Określone cele i zadania gimnazjum realizuje się poprzez:

  1. rzetelną realizację programów nauczania z poszczególnych przedmiotów wg rozporządzenia
   w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,

  2. opracowywanie i wdrażanie programu szkoły, programu wychowawczego i szkolnego zestawu programów,

  3. rozwijanie zainteresowań uczniów odbywa się poprzez:

  1. indywidualizację pracy na lekcjach,

  2. organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w porozumieniu z organem prowadzącym,

  3. przygotowanie i uczestniczenie uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych i innych.

 1. kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów, ich sprawności fizycznej
  a także nawyków dbania o własny rozwój psychofizyczny, zdrowie i racjonalny wypoczynek,

 2. współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie zaleceń dotyczących pracy
  z uczniami mającymi trudności w nauce lub szczególnie uzdolnionymi,

 3. wdrażanie zadań opiekuńczych takich jak:

   1. realizowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów opóźnionych
    w rozwoju oraz niepełnosprawnych fizycznie,

   2. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych, wszystkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na jej terenie i poza jej obrębem np. w czasie rajdów, wycieczek szkolnych i innych,

   3. dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii zapewnienie opieki na zajęciach świetlicowych; na pisemny, umotywowany wniosek rodziców uczeń może być zwolniony
    z pierwszych i ostatnich lekcji religii (bezpieczeństwo uczniowi zapewniają wówczas rodzice).

 1. realizowanie zadań opiekuńczych szkoły ma charakter ciągły, obejmuje okres
  od przybycia dziecka do szkoły do jej opuszczenia z uwzględnieniem przepisów BHP określonych ogólnie obowiązującymi przepisami,

 2. podczas zajęć opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a w czasie przerw
  i po zakończeniu zajęć nauczyciel dyżurny lub prowadzący świetlicę,

 3. realizację zadań w zakresie pomocy i wsparcia materialnego ucznia, mającego trudne warunki materialne lub poszkodowanego losowo poprzez:

 1. zwolnienie z opłat na rzecz gimnazjum,

 2. organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej ( podręczniki, ubrania i inne),

 3. wnioskowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta i Gminy
  w Małogoszczu o przyznanie pomocy pieniężnej,

 1. organizowanie stosownie do swoich możliwości i potrzeb:

 1. oddziałów sportowych,

 2. oddziałów z poszerzonym nauczaniem języków obcych,

 3. oddziałów integracyjnych lub przysposabiających do pracy,

 4. oddziałów terapeutycznych.

 1. W razie zaistnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów zarówno ze strony osób nie będących uczniami ani pracownikami szkoły, jak i ze strony osób tworzących społeczność szkolną, dyrektor może zwrócić się z prośbą o podjęcie działań operacyjnych przez jednostki policji.§ 16.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
  oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb.

 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 4. Cele i zadania zespołu koncentrują się w szczególności na:

  1. organizowaniu współpracy nauczycieli dla uwzględnienia realizacji sposobów nauczania, korelowaniu treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uwzględnianiu decyzji
   w sprawie wyboru programu nauczania,

  2. opracowywaniu i doskonaleniu szkolnego systemu oceniania i badania wyników nauczania,

  3. opiniowaniu przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

  4. pomocy i opiece nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

 1. Publiczne Gimnazjum udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r. z późn. zm.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu