WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

§ 17.

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wynika
  z rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
  w szkołach publicznych.

 2. Oceniamy przyrost wiadomości i umiejętności wynikający z procesu edukacyjnego w danej klasie według kryteriów przedmiotowych.

 3. Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa okresy (semestry). Wyniki klasyfikacji semestralnej odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, a klasyfikacji rocznej w dzienniku lekcyjnym oraz arkuszu ocen.

    1. w arkuszu ocen i w dzienniku lekcyjnym oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu wyrazów odpowiadających cyfrowej skali ocen.

 1. uchylony

 2. Rolą oceny jest:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
   o postępach w tym zakresie;

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

    

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w odrębnej procedurze.

 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 4. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w pkt 3 i 4 określa odrębna procedura.

 1. Sprawdzamy i oceniamy uczniów w następujący sposób:

  1. odpowiedź ustna,

  2. praca klasowa (sprawdzian, test, wypracowanie, dyktando, kartkówka),

  3. praca domowa,

  4. aktywność na lekcji,

  5. przygotowanie się do zajęć,

  6. prowadzenie zeszytu,

  7. wykonywanie prac metodą projektu,

  8. twórczy udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

  9. przynoszenie wymaganego stroju na zajęcia wychowania fizycznego,

  10. test kompetencji z przedmiotów egzaminacyjnych na koniec klasy I, II (zakres materiału z kl. I
   i II) i III (zakres materiału klasy I, II, III) na zasadach pracy klasowej.

 1. Dodatkowe wymagania stawiane uczniowi:

  1. systematyczne przynoszenie niezbędnych podręczników, zbiorów zadań i ćwiczeń, zgodnych
   z wykazami MEN, ustalonymi przez nauczycieli według szkolnego zestawu programów danej klasy,

  2. przestrzeganie zasad bhp podczas trwania zajęć,

  3. zmienne obuwie na każdych zajęciach,

  4. dbanie o wizerunek zewnętrzny (skromny strój, niestosowanie wyzywającego makijażu oraz fryzury).

 1. W ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki w szkole uczniów klas pierwszych i nowo przybyłych, w ramach zapoznawania się z systemem oceniania, nauczyciele sprawdzają ich osiągnięcia,
  ale w dziennikach notują tylko oceny zaakceptowane przez ucznia.

 2. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się według systemu punktowego. Z sumy punktów, podczas klasyfikacji, wylicza się procent zdobytych przez ucznia punktów i przekłada na ocenę według następującej skali procentowej:

celujący – 100 % i więcej

bardzo dobry – 86 – 99 %

dobry – 70 – 85 %

dostateczny – 50 – 69 %

dopuszczający – 30 – 49 %

niedostateczny – poniżej 30 %”

Dla uczniów z opinią bądź orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne na podstawie zawartych w niej zaleceń.

Oceny cząstkowe nauczyciel jest obowiązany na bieżąco odnotowywać w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się stosowanie symboli np. bz (brak zeszytu), np (nieprzygotowanie), bpd (brak pracy domowej).

10a. Ocenę śródroczną i roczną wyznaczamy ze wzoru:

punkty zdobyte

x 100%

maksymalna ilość punktów

       posługując się skalą procentową.

10b. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, wpisywane do dziennika, ustala się według następującej skali:

celujący – 6

bardzo dobry – 5

dobry – 4

dostateczny – 3

dopuszczający – 2

niedostateczny – 1

10c. Jeżeli uczniowi po przeliczeniu brakuje 1-2 % do wyższej oceny śródrocznej lub rocznej
(z wyjątkiem oceny celującej), to ma możliwość jej poprawy w formie uzgodnionej
z nauczycielem.

10d. uchylony

10e. Ocena klasyfikacyjna roczna wynika z przeliczenia punktów z pierwszego i drugiego półrocza
łącznie na obowiązującą skalę procentową.

 1. Minimalna liczba ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w semestrze z danego przedmiotu to tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu plus 1, nie mniej jednak niż 3.

 2. Nauczyciel nie ocenia samego faktu przejawiania aktywności przez ucznia, lecz poziom zaprezentowanych umiejętności.

 3. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

 4. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 5. Poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić (wynikające ze specyfiki przedmiotu
  i jego wymiaru godzin) liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze.

 6. Ustalone dla każdego przedmiotu pensum zadań musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych elementów oceniania po uprzednim uzgodnieniu z uczniami danej klasy.

16 a. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu w I-wszym semestrze nauki (ocena śródroczna) zobowiązany jest zaliczyć materiał nauczania semestru I. Zapisu zaliczenia pierwszego semestru dokonuje się w dzienniku elektronicznym poprzez wpis w II semestrze kategorii „zaliczenie semestru I” .

16 b. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na I semestr z danego przedmiotu nie jest zobowiązany jej poprawiać w przypadku gdy ocena roczna jest oceną wyższą niż niedostateczna.

16c. uchylony.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu