WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły


OCENIANIE ŚRÓDSEMESTRALNE

 1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji dwa razy w ciągu semestru
  w przypadku przedmiotów, gdzie liczba godzin w tygodniu przekracza dwie jednostki lekcyjne, przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo - może zgłosić jedno nieprzygotowanie.
  Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Bz i bpd uczeń może zgłosić raz
  w semestrze, bez względu na tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu.

 2. Informację o pracy klasowej uczniowie otrzymują przynajmniej na tydzień przed zaplanowanym terminem. Praca klasowa zostanie poprzedzona lekcją utrwalającą, na której określi się treści
  i umiejętności objęte późniejszą diagnozą lub podaniem problemów do powtórzenia.

 3. Nauczyciel jest zobowiązany oddać i omówić poprawioną pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od jej napisania.

 4. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego. Uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) ma prawo wglądu w pracę swojego dziecka w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. 

    20a. uchylony.

 1. Uczeń, który nie przystąpi do którejkolwiek z zapowiadanych form sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych w terminie wyznaczonym dla klasy ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia wiedzy
  i umiejętności w trybie i terminie określonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie dotrzyma uzgodnionego terminu (z wyjątkiem dłuższej usprawiedliwionej nieobecności) otrzymuje 0 punktów z tej formy sprawdzenia wiedzy.

 2. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia dobrowolnie do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (tylko w czasie zajęć z danego przedmiotu) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści i umiejętności.

 3. Jeżeli uczeń świadomie unika pisania prac klasowych w ustalonym terminie lub samowolnie opuszcza lekcję, na której odbywa się sprawdzian, to otrzymuje 0 pkt. i nie przysługuje mu prawo do poprawienia oceny.

 4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z całogodzinnej pracy klasowej, jeżeli uzyskał mniej niż 30% punktów. Próba poprawienia oceny powinna nastąpić w trybie i terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż 2 tygodnie od daty jej wystawienia.

 5. uchylony

 6. uchylony

26a.Uczeń ma możliwość zdobywania dodatkowych punktów (bonusów) za różne formy aktywności. Maksymalną ilość dodatkowych punktów (bonusów) w semestrze ustala nauczyciel przedmiotu, jednakże ich suma nie może przekroczyć 10% punktów możliwych do zdobycia w ciągu semestru.

 1. W okresie trzech tygodni przed klasyfikacją (śródroczną i roczną) należy ograniczyć
  do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne.

27a. Na tydzień przed ostatecznym terminem wystawienia ocen śródrocznych lub rocznych nauczyciele nie organizują całogodzinnych sprawdzianów obejmujących większy zakres materiału. Wyjątek stanowią poprawy sprawdzianów na prośbę ucznia bądź rodzica (prawnego opiekuna).

 1. Przyjmuje się, że w ciągu dnia nie może być więcej niż jedna całogodzinna praca klasowa.

28a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza
oraz na czas określony w tej opinii.
Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego mogą dotyczyć
całościowej aktywności, bądź zwolnień z niektórych ćwiczeń i czynności określonych w opinii
lekarskiej.
28b. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
       poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego.

28c. Zwolnienie o którym mowa w ust. 28a i 28b może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia
w danym typie szkoły:          

  1. w przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony„, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w II semestrze roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę z I semestru,

  2. zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora szkoły,

  3. decyzję załącza się do arkusza ocen ucznia.

28d. uchylony.

28e. Wprowadza się system testów kompetencyjnych uregulowanych szczegółowo w odrębnym
regulaminie.   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu