WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

EGZAMINY POPRAWKOWE


 1. Egzamin poprawkowy odbywa się według przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
  i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, ma prawo składania egzaminu poprawkowego:

 1. uczeń uzyskuje prawo składania egzaminu poprawkowego jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) złożą podanie na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej,

 2. dyrektor wyznacza komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w składzie:

  1. przewodniczący- dyrektor szkoły lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą,

  2. egzaminator- nauczyciel uczący danego przedmiotu,

  3. członek- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

  4. w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel- egzaminator może być zwolniony 
   z prowadzenia egzaminu. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego przedmiotu. Rezygnacja egzaminatora może mieć formę ustną lub pisemną.

31. uchylony

31a. Prawo składania egzaminu poprawkowego przysługuje także uczniowi, który roczną ocenę
niedostateczną uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

31b. Prawo składania tego egzaminu uczeń zyskuje wtedy, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie)
   złożą podanie na piśmie do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty składania egzaminu
     klasyfikacyjnego.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.
  O terminie egzaminu poprawkowego wychowawca klasy zawiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych:

  1. część pisemna z języka polskiego i matematyki powinna trwać około 90 minut, 
   a z pozostałych przedmiotów 45 minut,

  2. uczniowi należy zagwarantować czas 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej,

  3. uczeń ma obowiązek udzielić odpowiedzi ustnej w czasie nie przekraczającym 20 minut,

  4. zestawy zadań (pytań) do obydwóch części egzaminu poprawkowego przygotowuje egzaminator,

  5. przewodniczący komisji zatwierdza zestawy zadań (pytań) do obydwóch części egzaminu poprawkowego.

  6. uczeń zalicza egzamin gdy uzyska 50% punktów co najmniej z jednej części.

 1. Uczeń, który składa egzamin poprawkowy, świadectwo szkolne otrzymuje po zakończonej procedurze egzaminacyjnej. Komisja sprawdza pracę w dniu egzaminu i powiadamia uczniao wynikach.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły prośbę o ustalenie nowego terminu egzaminu.

 4. W sytuacji, gdy uczeń nie zda jednego egzaminu poprawkowego, rada pedagogiczna
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, może wyrazić zgodę na promocję warunkową, raz w ciągu cyklu nauczania:

  1. o promocję warunkową występują rodzice (prawni opiekunowie) z pisemnie umotywowanym wnioskiem do dyrektora szkoły w dniu ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego,

  2. dyrektor w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku zwołuje radę pedagogiczną, która podejmuje uchwałę zatwierdzającą promocję warunkową ucznia, bądź nie promuje ucznia do klasy programowo wyższej;

  3. procedurę i tryb rozpatrzenia promocji warunkowej przeprowadza się 
   zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 31 pkt. 1 a-c, 2 a-e , pkt.3.

  4. promocji warunkowej z danego przedmiotu nie otrzymuje uczeń, który nie ma możliwości realizowania tego przedmiotu w klasie programowo wyższej.

38. Uczeń, który nie zdał egzaminów poprawkowych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

38a. Gdy Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na promocję warunkową, uczeń nie uzyskuje
    promocji do klasy programowo wyższej.

38b. Uczeń ma prawo do promocji warunkowej, ale tylko wówczas, gdy przedmiot, z którego
   nie zdał egzaminu poprawkowego, jest realizowany w klasie programowo wyższej.

 1. Uczeń może zdawać tylko jeden egzamin poprawkowy w ciągu dnia.

 2. uchylony

 3. Do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie, jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 4. Zastrzeżenia wnosi się do dyrektora szkoły na piśmie z podaniem uzasadnienia w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

  1. procedurę i tryb rozpatrzenia zastrzeżenia przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 67.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu