WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów wg określonej skali.

 2. Podstawą oceny końcowej są oceny cząstkowe zapisane w dzienniku.

 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może ją zmienić tylko poprzez przystąpienie do egzaminu poprawkowego z tych zajęć i uzyskanie z niego oceny wyższej niż niedostateczna.

 4. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez wystawienie ich w dzienniku elektronicznym
  w kategorii ocen: przewidywana roczna.

 5. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 
  z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 1. O przewidywanych ocenach nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, co potwierdza zapisem w tematyce zajęć edukacyjnych ze swojego przedmiotu. Wychowawca dokumentuje przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych wpisem w dzienniku lekcyjnym
  w kategorii: Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.

 2. Karty z wykazem przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów
  i zachowania przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) uczniowie. Rodzice mogą także odebrać je osobiście.

 3. Potwierdzeniem odbioru wykazu przewidywanych ocen jest podpis ucznia (rodzica
  lub prawnego opiekuna) złożony w sporządzonym przez wychowawcę rejestrze.

 4. Rejestr odbioru wykazu przewidywanych ocen rocznych zawiera: imię i nazwisko ucznia, klasę, datę odbioru, podpis potwierdzający odbiór. Rejestr przechowuje wychowawca w dokumentacji wychowawczej klasy do końca roku szkolnego.

47a. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub laureata - finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu