WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny z powodu nieobecności usprawiedliwionej.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Podanie o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 5. Zarówno w przypadku klasyfikacji śródrocznej jak i rocznej terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza się w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 6. Komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,

 2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne podlegające klasyfikacji,

 3. nauczyciel tych samych bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych, które podlegają egzaminowi.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki
  i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 2. Czas trwania części pisemnej egzaminu z języka polskiego i matematyki, jak również czas przygotowania ucznia do odpowiedzi ustnej, odpowiada normom określonym w stosunku
  do egzaminu poprawkowego.

 3. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustala nauczyciel, uwzględniając umiejętności
  i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań.

 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń składa umotywowaną prośbę na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

 7. W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną na egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się je wg trybu określonego w przypadku dla egzaminów klasyfikacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, wskazanego przez dyrektora szkoły.

 1. Uczniowie ci, na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych, mogą składać egzaminy klasyfikacyjne jako wynik realizacji w ciągu jednego roku szkolnego podstawy programowej przewidzianej najmniej dla dwóch klas szkoły danego typu z danego przedmiotu (przedmiotów).

 2. W takich sytuacjach rodzice ( prawni opiekunowie) nie występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, jednakże dyrektor każdorazowo uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) terminy tych egzaminów.

 3. W dalszej części egzaminy te przeprowadza się wg procedury określonej dla egzaminu klasyfikacyjnego zawartej w ust. 54 – 57.

 4. Uczniowie realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok 
   lub program nauki mogą być promowani z jednego, dwóch lub wszystkich zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej także w ciągu roku szkolnego lub też ukończyć naukę, z jednego, dwóch, wszystkich przedmiotów, w II etapie edukacyjnym wcześniej niż „zwykłym” trybie klasyfikacji i promocji.

 5. Jeśli uczeń ukończy naukę w III etapie edukacyjnym z danego przedmiotu (przedmiotów) wcześniej w trybie Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą indywidualnego toku nauki (lub programu nauki), wówczas na podstawie odrębnych przepisów może kontynuować naukę w kolejnym etapie edukacyjnym.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład tej komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą w tej szkole – jako przewodniczący tej komisji oraz dwóch nauczycieli zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć; plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi temu nie ustala się oceny z zachowania.

 3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może składać egzamin w ciągu jednego dnia.

 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 5. W pozostałej części egzaminy przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną dla egzaminu klasyfikacyjnego zawartej w ust. 54 – 57.

 1. Promocję do klasy programowo wyższej uzyskują uczniowie, którzy z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania danej klasy uzyskali oceny  wyższe od niedostatecznej lub otrzymali promocję warunkową.

 2. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z procedurą zawarta w ust. 29-42.

 1. uchylony

 2. uchylony

 3. uchylony

 4. uchylony

 1. Klasyfikacja uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

 1. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym realizuje wszystkie przedmioty zgodnie z planem nauczania oddziału, do którego został zapisany, z wyjątkiem przedmiotów określonych rodzajem niepełnosprawności wskazanej wnioskiem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Z przedmiotów, z których uczeń ze względu na rodzaj niepełnosprawności został zwolniony,
  w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen w rubryce „klasyfikacja śródroczna/roczna” wpisuje się „zwolniony/a”.

 3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły; decyzja zostaje zamieszczona w arkuszu ocen ucznia.

 4. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela uczącego ucznia objętego nauczaniem indywidualnym może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia
  i warunków organizacyjnych.

 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego i informatyki może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodziców.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 2. Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się także oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i wlicza się je do średniej.

 3. Tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do wystawionych lub ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona w normalnym trybie klasyfikacyjnym lub ustalona
  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego z zajęć edukacyjnych bądź ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania (ustalania) tej oceny.

  1. Zastrzeżenie do oceny wystawionej w normalnym trybie klasyfikacyjnym wnoszone jest przez rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły na piśmie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  2. Zastrzeżenie do oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego wnoszone jest do dyrektora szkoły na piśmie w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia tych egzaminów.

  3. Każdorazowo zastrzeżenie musi zawierać uzasadnienie ze wskazaniem momentu, 
   w którym, wg rodziców (prawnych opiekunów), złamane zostały przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia tej oceny.

  4. Zastrzeżenie wniesione po upływie w/w terminów staje się bezzasadne i oddalone
   z podaniem jego uzasadnienia.

  5. dyrektor lub inna osoba zajmująca kierownicze stanowisko sprawdza, czy dana ocena została wystawiona zgodnie z przepisami prawa w terminie 7 dni od daty wniesienia zastrzeżenia; odpowiedzi udziela rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie.

   1. Jeżeli ocena jest wystawiona zgodnie z przepisami prawa przewidzianego dla jej ustalenia, wówczas pisemna odpowiedź dyrektora szkoły jest ostateczna. Odpowiedź ta zawiera uzasadnienie.

   2. Jeżeli dyrektor stwierdzi, że przy wystawieniu danej oceny złamana została procedura, wówczas zawiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów)
    o powołaniu komisji i przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości
    i umiejętności ucznia lub ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

  6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami nie później niż siedem dni od daty pisemnej odpowiedzi dyrektora.

  7. Dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w skład komisji wchodzą:

   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko w danej szkole jako przewodniczący komisji,

   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

   3. dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne w danej lub innej szkole tego samego typu.

  8. Dla ustalenia rocznej oceny zachowania w skład komisji wchodzą:

   1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko w danej szkole – jako przewodniczący,

   2. wychowawca klasy,

   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

   4. psycholog lub wskazany przez dyrektora nauczyciel posiadający równoważ bądź zbliżone kwalifikacje,

   5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

   6. przedstawiciel Rady Rodziców.

  9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (wymieniony w pkt. 7 b powyższej procedury) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia w tej lub innej szkole tego samego typu. Powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  10. Ustalona przez komisję ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego w trybie przewidzianym dla tego egzaminu.

 1. W sytuacji określonej w punkcie 10 rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek 
  o egzamin poprawkowy w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Wniosek złożony po tym terminie staje się bezzasadny
  i zostaje oddalony z podaniem uzasadnienia. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

 2. w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu,(pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; do protokołu załącza   się pytania, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,

 3. w przypadku oceny zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem,

 4. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 1. zestaw pytań (zadań) przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu lub powołany do składu komisji w jego zastępstwie. Pytania zatwierdza przewodniczący komisji.

 2. uczeń zalicza egzamin gdy uzyska minimum 70% z obu jego części.

  1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  2. W jednym dniu uczeń może mieć wyznaczony tylko jeden sprawdzian wiedzy 
   i umiejętności.

  3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiedzy 
   i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

 1. jeśli uczeń nie zgłosi się na egzamin z przyczyn nieusprawiedliwionych, wówczas nie wyznacza się dodatkowego terminu i utrzymuje się w mocy ocenę do której zostało wniesione zastrzeżenie.

 2. komisja w składzie powoływanym do przeprowadzenia sprawdzianu sporządza protokół jak określono w pkt. 8 podpunkt a wpisując w miejsce oceny stwierdzenie: „uczeń nie zgłosił się do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych. Ocenę   ...utrzymuje się w mocy”.

 3. o powyższej decyzji powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 
  z przywołaniem zapisu pkt.14 ppkt. a powyższej procedury.

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu