WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Szkolny Program Profilaktyki

Szczegóły

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ROK SZK. 2016/2017

ZSzO Publiczne Gimnazjumw Małogoszczu

 I. PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31. 01. 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:

Obowiązkiem szkół jest tworzenie programu wychowawczego i profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów”

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23. 12. 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół: „Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez program profilaktyki, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane na uczniów, nauczycieli i rodziców”

3. Ustawa z dnia 29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

5. Rozporządzenie MEN z dnia 30. 04. 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na:

wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia,

inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.

 

Działania profilaktyczne będą prowadzone na dwóch poziomach:

Profilaktyka uniwersalna - adresowana do wszystkich uczniów bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych.

Profilaktyka selektywna - ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka. Informacje
o uczniach szkoła będzie gromadzić w toku codziennego procesu edukacji, szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. Dla młodzieży znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym) organizowane będą indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne ( terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).

 

W planowaniu działań profilaktycznych w poszczególnych obszarach zastosowano cztery strategie:

Strategie informacyjne - celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru.

Strategie edukacyjne - mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych
i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.).

Strategie działań alternatywnych - ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.).

Strategie interwencyjne - celem tych działań jest pomoc uczniom mającym trudności
w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych.

 

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Aby nie dochodziło do zakłóceń w rozwoju naszych uczniów wyodrębniliśmy czynniki chroniące, które będziemy wzmacniać i czynniki ryzyka, które chcemy minimalizować. Czynniki te uporządkowaliśmy według następujących kategorii:

 • związane z sytuacją rodzinną

 • związane z grupą rówieśniczą

 • związane z sytuacją szkolną

 • czynniki osobowościowe

 

CZYNNIKI RYZYKA:

ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ RODZINNĄ:

 • niewłaściwe postawy rodzicielskie (w tym brak zainteresowania problemami dziecka),

 • trudna sytuacja materialna,

 • środowisko społeczne promujące negatywne wzorce zachowań.

ZWIĄZANE Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ:

 • presja grupy

 • podatność na wpływy, naśladownictwo

SZKOLNE:

 • kłopoty w nauce

 • wagary

 • brak integracji w zespole klasowym

 • niska motywacja do nauki

OSOBOWOŚCIOWE:

 • niska samoocena, brak wiary w siebie

 • brak odporności na stres

 • problemy emocjonalne

 • brak umiejętności radzenia sobie z problemami

 • poczucie osamotnienia, odrzucenia

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE:

ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ RODZINNĄ:

 • konsekwencja w działaniach wychowawczych

 • modelowanie własnym zachowaniem rodziców stylu życia wolnego od nałogów

 • wspierający rodzice, zainteresowani dzieckiem,

 • rodzina przekazująca właściwe wartości

 • stawianie wymagań adekwatnych do możliwości dzieci

 • prawidłowa pozycja dziecka w rodzinie

ZWIĄZANE Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ:

 • przynależność do grupy o pozytywnym charakterze

 • świadomość zagrożeń społecznych

 • umiejętności odpierania presji i nacisków grupy

 • bogate doświadczenia społeczne

SZKOLNE:

 • sprawiedliwe, motywujące ocenianie

 • życzliwi, wspierający nauczyciele

 • osobisty przykład nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • ciekawe, urozmaicone lekcje

 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 • jasno sprecyzowane normy postępowania

 • sukcesy szkolne

 • indywidualizacja nauczania

 • prawidłowe relacje w klasie

 • poczucie bezpieczeństwa w szkole

OSOBOWOŚCIOWE:

 • poczucie własnej wartości, wiara w swoje możliwości

 • sprecyzowane cele życiowe i dążenie do nich

 • asertywna postawa

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami

 • zdolność empatii

 • zinternalizowane normy zachowań

 • pasje i zainteresowania

 • ciekawość poznawcza

 

 

III. DIAGNOZA

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w szkole.Informacje dotyczące zachowań ryzykownych uczniów zebrano poprzez:

 • badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

 • analizę protokołów zespołu wychowawczego,

 • analizę protokołów rad pedagogicznych,

 • obserwacje,

 • informacje od pedagoga,

 • analizę frekwencji,

 • informacje od nauczycieli dotyczące funkcjonowania uczniów,

 • informacje od uczniów i rodziców uzyskiwane przy okazji rozmów indywidualnych.

 

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego i przeprowadzonej diagnozy dokonano identyfikacji problemów w szkole w trzech obszarach:

1. Naruszania dyscypliny szkolnej – niska frekwencja na lekcjach, wagary, spóźnienia, ucieczki z lekcji.

2. Przejawy niedostosowania społecznego w środowisku uczniowskim – używanie alkoholu
i eksperymentowanie ze środkami odurzającymi, palenie papierosów, w tym e-papierosów.

3. Agresja i przemoc rówieśnicza – agresja słowna, ośmieszanie, przezywanie, izolowanie.

 

 

 

IV. Cele programu

- wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka , które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia,

- inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących,

- stwarzanie uczniom możliwości sprzyjających rozwojowi w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej,

- umożliwienie wczesnego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń w celu przeciwdziałania podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych,

- wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych decyzji związanych z własnym zdrowiem,

 

 

V. Ewaluacja programu

Program będzie ulegał modyfikacji. Informacje na temat efektywności konkretnych działań realizatorzy będą zbierać w trakcie ich wdrażania. Ewaluacja będzie służyć realizatorom Szkolnego Programu Profilaktyki do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Na koniec roku szkolnego wychowawcy i pedagog podsumują efektywność działań profilaktycznych. Wnioski posłużą do modyfikacji programu w nowym roku szkolnym.

Szkolny program profilaktyki jest spójny ze Programem Wychowawczym Szkoły i stanowią integralną całość.

 

 

VI. Treści Szkolnego Programu Profilaktyki

 

 

Obszar tematyczny

 

 

Zadania do realizacji, zakres zagadnień

 

Sposoby realizacji

 

 

 

1. Bezpieczeństwo
w szkole
i poza szkołą.

 

 • Bezpieczeństwo wypoczynku w czasie ferii i wakacji.

 • Bezpieczeństwo
  w czasie prac polowych.

 • Bezpieczny pobyt na terenie szkoły.

 • Bezpieczeństwo
  w drodze do i ze szkoły.

 • Bezpieczeństwo w sieci.

 

 • apele tematyczne z udziałem policjanta

 • pogadanki na lekcjach wychowawczych i zajęciach świetlicowych

 • realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

 • zapoznawanie uczniów z regulaminami

 • dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych

 • spotkania z przedstawicielami policji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznego pobytu w szkole

 • szkolenia BHP pracowników szkoły

 • organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

 • lekcje wychowawcze nt. bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialnego korzystania
  z Internetu

 

 

 

 

2. Postępowanie
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Postępowanie w przypadku pożaru, powodzi, śnieżycy.

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Postępowanie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.

 • projekcja filmów na temat zachowania się w sytuacjach ekstremalnych

 • szkolenia dla uczniów i pracowników szkoły w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

 • realizacja zagadnienia na lekcjach biologii, WF i edukacji dla bezpieczeństwa

 • pogadanki na temat chorób zakaźnych

 • organizowanie i uczestnictwo nauczycieli i rodziców w akcji krwiodawstwa

 

 

3. Profilaktyka uzależnień.

 

 • Dostarczenie podstawowych informacji o środkach uzależniających.

 • Poznanie skutków zdrowotnych i społecznych zażywania środków uzależniających.

 • Formy pomocy uzależnionym

 • Przepisy prawa dotyczące używania i posiadania substancji psychoaktywnych

 

 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień

 • realizacja zagadnień na lekcjach wych. ,biologii, zaj.świetlicowych
  i z pedagogiem

 • projekcje filmów na temat środków psychoaktywnych

 • prezentacje multimedialne

 • spotkania z przedstawicielami policji

 • realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych

 • listy otwarte do rodziców

 • tablica informacyjna na temat miejsc i form pomocy osobom uzależnionym

 • pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, spotkania ze specjalistami

 • szkolenia nauczycieli

 • współpraca z GKRPA
  w Małogoszczu

 • podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów mających kontakt z substancjami uzależniającymi według istniejących procedur

 

 

 

4. Zapobieganie przemocy i agresji.

 

 • Poznanie przepisów prawnych dotyczących postępowania w sprawach nieletnich

 • Formy i metody wsparcia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • Metody radzenia sobie z własną i cudzą agresją

 

 • wystawy plastyczne

 • zajęcia warsztatowe

 • pogadanki na lekcjach wychowawczych

 • projekcje filmów np. z cyklu „Lekcje przestrogi”

 • prelekcje prowadzone przez policjanta

 • szkolenia dla nauczycieli

 • listy otwarte i spotkania ze specjalistami dla rodziców

 • reagowanie na wszelkie przejawy agresji

 • rozmowy z rodzicami i uczniami będącymi ofiarami lub sprawcami agresji

 • diagnozowanie zachowań agresywnych i poczucia bezpieczeństwa na poziomie klas

i ogólnoszkolnym

 

 

 

6. Zdrowy styl życia.

 

 • Popularyzowanie zdrowego stylu życia

 • Wypoczynek czynny
  i aktywność ruchowa

 • Higiena osobista
  i otoczenia

 • Prawidłowe i racjonalne odżywianie

 • Zapoznanie z różnymi metodami pokonywania stresu

 • Wpływ stanu emocjonalnego na zdrowie fizyczne

 

 • organizowanie Dnia Promocji Zdrowia i Dnia Sportu

 • wycieczki i rajdy piesze

 • realizacja zagadnienia na lekcjach biologii, WF i

lekcjach wychowawczych

 • prezentacje multimedialne

 • konkursy plastyczne

 • spotkania z przedstawicielami służby zdrowia

 • pogadanki na lekcjach wychowawczych

 • udział w projektach i konkursach promujących zdrowy styl życia np. Trzymaj formę

 • organizowanie imprez cyklicznych np. Bieg Ulicami Małogoszcza

 

 

 

 

 

7. Organizowanie czasu wolnego ucznia.

 

 • Organizowanie na terenie szkoły różnych form spędzania czasu wolnego

 • Stwarzanie możliwości kontaktu ze sztuką, sportem, nauką

 

 • udział uczniów w kołach

zainteresowań

 • udział w zajęciach sks

 • wyjazdy do teatru, kina, muzeum, filharmonii

 • udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 • udział uczniów w zajęciach rozwijających umiejętność korzystania z TIK

8. Przeciwdziałanie wagarom i niskiej frekwencji.

 • Poprawa frekwencji za zajęciach lekcyjnych.

 • Zapobieganie powstawaniu niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce w wyniku niskiej frekwencji

 

 • stała kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach,

 • sprawdzanie wiarygodności usprawiedliwień od rodziców

 • zawiadamianie rodziców o kolejnych nieobecnościach dziecka w szkole (telefoniczne lub listowne)

 • przestrzeganie regulaminu ustalania oceny z zachowania

 • nagradzanie uczniów za bardzo dobrą frekwencję

 • wpisywanie punktów ujemnych za ucieczki z lekcji i opuszczanie pojedynczych zajęć

 • rozmowy z uczniami i rodzicami na temat konsekwencji wagarów

 

 

9. Działania antydyskryminacyjne.

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i interwencyjnej dotyczącej różnych form dyskryminacji.

 • Uwrażliwianie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania rozmaitych form zachowań dyskryminujących.

 • Przeciwdziałanie specyficznym dla grup młodzieżowych formom wykluczenia z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

 • Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań oraz do wyrównywania braków i zaległości.

 • zamieszczanie materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska dyskryminacji na stronie internetowej szkoły

 • prowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

 • organizowanie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych dyskryminacji

 • realizacja tematów związanych
  z kulturą i obyczajami innych narodów

 • lekcje wychowawcze na temat tolerancji, uprzedzeń i stereotypów

 • gazetki i wystawy związane
  z tolerancją i akceptacją inności drugiego człowieka

 • organizacja Dnia Praw Człowieka

 • konkursy plastyczne i literackie

 • udział uczniów i nauczycieli
  w akcjach charytatywnych np. Szlachetna Paczka, WOSP, Góra Grosza

 • szkolenia dla nauczycieli i rodziców

 • otaczanie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • działania integracyjne włączające dzieci z niepełnosprawnością
  w życie szkoły

 • bieżące reagowanie na przejawy nietolerancji w konfliktach rówieśniczych

 

 

 

 

VII. Harmonogram działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

 

Zagadnienia do realizacji

Klasa

Odpowiedzialni

 

Termin realizacji

 

1.

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 

 

I - III

 

Wychowawcy

 

wrzesień

2.

 

Koncert profilaktyczny „Powiedz nie!”

I - III

 

p. A. Sikorska

 

wrzesień

 

 

3.

III Bieg Masowy Ulicami Małogoszcza oraz Akcja Krwiodawstwa.

I - III

p. K. Lesisz

p. B. Kuterasiński

n-le wf

wrzesień

4.

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne w klasach I

I

p. A. Sikorska

wrzesień/
październik

5.

Zajęcia warsztatowe „Jak radzić sobie z agresją”.

 

I

p. A. Sikorska

 

październik

 

6.

 

Konkurs plastyczny „Stop uzależnieniom”.

 

I - III

 

p. A. Sikorska

p. D. Kosik

 

 

 

październik/listopad

 

7.

 

Lekcje wychowawcze dotyczące uzależnień – alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy.

 

I- III

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

wg planów wychow.

 

8.

Lekcje wychowawcze nt. tolerancji, walki
z uprzedzeniami i stereotypami.

 

I-III

wychowawcy

 

w ciągu roku

10.

Dzień Bezpiecznego Internetu

I-III

p. A. Kowalski

n-le informatyki

II semestr

11.

 

Prelekcja dotyczące problemów okresu dojrzewania „Od dziewczynki do kobiety”

 

 

II

 

p. S. Standerska

II semestr

12.

Zajęcia warsztatowe „Jak radzić sobie ze stresem?”

 

III

p. A. Sikorska

marzec

13.

Zajęcia warsztatowe „Jak porozumiewać się
z ludźmi?

II

p. A. Sikorska

marzec

14.

Realizacja zagadnienia udzielania pierwszej pomocy na lekcjach biologii, wf, edukacji dla bezpieczeństwa i zajęciach z pielęgniarką.

 

I - III

p. B.Kuterasiński,
n-le biologii i wf,

p. B. Skrobot

 

w ciągu roku

 

15.

Dni Promocji Zdrowia

I -III

p. M. Nowaczek

p. A. Sikorska

p. M. Chudebska

p. B. Skrobot

II semestr

 

16.

 

Dzień Sportu.

 

I-III

 

p. S. Standerska

p. M. Lniany

n-le wf

 

 

czerwiec

 

17.

 

Prelekcja policjanta na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

 

I - III

dyrektor

wychowawcy

 

 

czerwiec

18.

Pogadanki na temat e-papierosów.

I-III

p. A. Sikorska

 

w ciągu roku

 

Do pobrania w .pdf: Szkolny Program Profilaktyki.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu