WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Szczegóły

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 rok szk. 2016/2017

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W MAŁOGOSZCZU

 

 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania i jest włączony do Programu Wychowawczego Szkoły.

Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny.

 

 1. Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej

 • Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny

 • Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona)

 • Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach

 • Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia
  z wymaganiami wybieranego zawodu

 • Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa

 • Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań

 

 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia

 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

 • Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom

 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

 • Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia ustawicznego

 • Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

 

 1. Zadania szczegółowe:

 

 1. w zakresie pracy z młodzieżą:

 

  • wdrażanie uczniów do samopoznania

  • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron

  • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów

  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie

  • przełamywanie barier emocjonalnych

  • wyrabianie szacunku dla samego siebie

  • planowanie własnego rozwoju

  • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów

  • poznanie możliwych form zatrudnienia

  • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy

  • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji

  • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy

  • poznanie lokalnego rynku pracy

  • kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia

  • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego

  • preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu

  • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

 1. w zakresie pracy z rodzicami:

  • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi

  • doskonalenie umiejętności wychowawczych

  • wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej

 

 1. w zakresie współpracy z nauczycielami:
  • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej

  • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły
   i rynku pracy

  • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

 

 1. Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach

 

Klasa I

Poznawanie siebie, badanie preferencji - zbieranie informacji o sobie

 • Zajęcia integracyjne, promocja doradztwa zawodowego

 • Uczenie się podstawą zdobywania wiedzy ( style poznawcze, techniki uczenia się)

 • Komunikacja interpersonalna

 • Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości

 

Klasa II

Poznawanie zawodów - zbieranie informacji o zawodach

 • Świat zawodów (wymagania, kwalifikacje, charakterystyka, możliwości kształcenia)

 • Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości

 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe

 • Praca i kształcenie w UE

 

 

Klasa III

Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych - zbieranie informacji o ścieżkach edukacyjnych i o rynku pracy

 • Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej

 • Oferta szkół ponadgimnazjalnych

 • Radzenie sobie z sytuacjach trudnych ( stres, bezrobocie, problemy zdrowotne)

 • Aktywne metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 

7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno- zawodowym

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jędrzejowie.

 2. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach.

 3. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie.

 4. KOWEZiU.

 5. Szkoły ponadgimnazjalne.

 

8. Harmonogram działań edukacyjno- zawodowych w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

 

Zadania i formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu działań zawodoznawczych na nowy rok szkolny.

 

pedagog

 

wrzesień

 

2.

Realizacja tematyki zawodoznawczej
w poszczególnych klasach ( w oparciu
o treści WSDZ).

 

 

pedagog

wychowawcy

 

 

w ciągu roku

3.

Warsztaty zawodoznawcze „Kim zostać – planujemy karierę zawodową” dla klas III realizowane przez doradców zawodowych
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
w Kielcach.

 

 

pedagog

 

I semestr

4.

Prezentacja filmów „Mój zawód przyszłości ”na lekcjach wychowawczych.

wychowawcy

pedagog

 

w ciągu roku

5.

Realizacja tematyki zawodoznawczej na lekcjach przedmiotowych m. in. wos, język polski, informatyka .

 

nauczyciele przedmiotów

wg programów nauczania

6.

Udział uczniów klas III – ich w Targach Edukacyjnych .

 

 

pedagog

wychowawcy

 

marzec

7.

Zapoznanie uczniów klas III z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, organizowanie spotkań
z przedstawicielami szkół, udział w dniach otwartych.

 

pedagog

wychowawcy

 

 

w ciągu roku

8.

Indywidualna praca z uczniami i rodzicami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły
i zawodu. Współpraca z doradcami zawodowymi z PPP.

 

pedagog

 

 

w miarę potrzeb

9.

Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy lekcji, ankiet, artykułów, kart pracy z zakresu zawodoznawstwa w ramach Szkolnego Centrum Informacji Zawodowej w bibliotece.

pedagog

nauczyciel bibliotekarz

w ciągu roku

10.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych „Mój wymarzony zawód” przez uczniów klas II.

n-le informatyki

pedagog

II semestr

11.

Prowadzenie tablicy informacyjnej
o szkołach ponadgimnazjalnych.

pedagog

nauczyciel bibliotekarz

 

w ciągu roku

12.

Badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem e-testu Zamek.

pedagog

w ciągu roku

13.

Wykorzystanie gry edukacyjnej „Jak uspokoić smoka?” do badania predyspozycji zawodowych.

pedagog

wychowawca klasy IIIa

w ciągu roku

14.

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

pedagog

wychowawcy

w ciągu roku

15.

Badanie losów absolwentów.

 

 

wychowawcy

wrzesień następnego roku

 

 Do pobrania w .pdf: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2016/2017.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu