SZKOLNA GRUPA PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO TO WYCHOWANIE OBYWATELSKIE, OPARTE NA WARTOŚCIACH PATRIOTYZMU…

SZKOLNA GRUPA PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO TO WYCHOWANIE OBYWATELSKIE, OPARTE NA WARTOŚCIACH PATRIOTYZMU…

Z okazji 25-lecia Szkolnej Grupy Przysposobienia Obronnego Orlęta Poland Commando LOK Surwiwal Military działającej przy Z.Sz.O. w Małogoszczu z...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w dniu 23 czerwca 2017r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku - ważne informacje.

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku - ważne informacje.

Szanowni państwo po wielu miesiącach ciężkiej pracy nadchodzi wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – wakacje. Jest to czas wyjątkowy, czas...

Wycieczka szkolna III klas 22-24.05.2017

Wycieczka szkolna III klas 22-24.05.2017

Dnia 22.05.2017 uczniowie klas III gimnazjum, wraz z wychowawcami, wybrali się na trzydniową wycieczkę.

 • SZKOLNA GRUPA PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO TO WYCHOWANIE OBYWATELSKIE, OPARTE NA WARTOŚCIACH PATRIOTYZMU…

  SZKOLNA GRUPA PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO TO ...

  czwartek, 22, czerwiec 2017 21:32
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  poniedziałek, 19, czerwiec 2017 09:45
 • Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku - ważne informacje.

  Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku -...

  środa, 14, czerwiec 2017 15:59
 • Wycieczka szkolna III klas 22-24.05.2017

  Wycieczka szkolna III klas 22-24.05.2017

  wtorek, 06, czerwiec 2017 07:13

Menu  

   

Dowozy i odwozy, regulamin

Szczegóły

 

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW 
 W ZSZO PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁOGOSZCZU 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Małogoszcz. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala listę uczniów dowożonych do szkoły. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu sierpniu.

2. Dyrektor ZSzO Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu w sprawie dowożenia uczniów współpracuje z organizatorem i dyrektorami poszczególnych szkół, a w szczególności nadzoruje by:

a)autobus szkolny odjeżdżał z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po sprawdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów,
b) uczniowie każdej szkoły wsiadali/wysiadali do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na przystanek autobusu oraz z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

4. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

5. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

6. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

7. Opiekun zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji swojej pracy:

a) lista przewożonych dzieci,
b)karty obecności przewożonych uczniów z adnotacją ich obecności oraz rejestracją uwag odnośnie ich zachowania,

8. Nauczyciel każdorazowo zgłasza przełożonemu wszelkie sytuacje niesubordynacji uczniów, niewłaściwego zachowania lub samowolnego nie zgłoszenia się do autobusu.

9. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

10. Opiekun ma obowiązek zgłoszenia najmniej dzień wcześniej przewidywane nieobecności w pracy wynikające z czasowej niezdolności do pracy. Druk zwolnienia lekarskiego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

11. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 
 w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

12. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

13. W przypadku powtarzających się negatywnych zachowań ucznia w autobusie dopuszcza się możliwość pozbawienia prawa do korzystania z dowozu.

14. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

15.Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e) rozmawiać z kierowcą,
f) spożywać posiłków w autobusie,
g) używać wulgaryzmów,
h) stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających,
i) zakładać nóg na siedzeniach.
j) wysiadać z autobusu drzwiami tylnymi – awaryjnymi

16. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie: prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.

17. W przypadku opóźnienia w dowozie do szkoły, uczniowie oczekują na autobus najwyżej 30 minut od planowanej godziny odjazdu, po czym w przypadku braku dowozu wracają do domu.

18. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samym autobusem.

19. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu dyrektor może odwołać kurs zawiadamiając o powyższym organ prowadzący.

20. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

21. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)podczas trwania dowozów – opiekunowie;
b) w innym czasie – organizator dowozów.


Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 września 2012r.

 

   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu