WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Egzamin Gimnazjalny

nowa formuła egzaminu

Szczegóły
 • Prezentacja ze spotkań z nauczycielami gimnazjów na temat nowej formuły egzaminu gimnazjalnego

Prezentacja: Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012

Czytaj więcej: nowa formuła egzaminu

terminarz

Szczegóły

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, §49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.):

a) część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 roku (wtorek), godz. 9.00

 • 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013 roku (środa), godz. 9.00

 • 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).
 • 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2013 roku (czwartek), godz. 9.00

 • 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym
 • 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym

   

Czytaj więcej: terminarz

informatory

Szczegóły

INFORMATORY GIMNAZJALNE

Poniżej zamieszczamy informatory gimnazjalne:

Nazwa plik
Zaktualizowany tekst informatora o części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu od roku szkolnego 2008/2009
Informatory o egzaminie gimnazjalnym z języków
Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012

Co warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym?

Szczegóły

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:

a) w terminie głównym:
-    w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym,
-   w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) w terminie dodatkowym:
- w czerwcu - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
- kwietniu - w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

3. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

6) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

7) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
języka polskiego – trwa 90 minut

historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

8) Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

matematyki – trwa 90 minut
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

9) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

12. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

a) podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
b) rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

14. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt. 2.1.16.

15. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w pkt. 2.1.14., przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza.

16. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.

17. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

18. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym jest przeprowadzana część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga.

raporty

Szczegóły

RAPORTY Z EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Co roku przekazujemy do szkół dwa raporty opisujące przebieg i wyniki egzaminu.
W Raporcie I znajdują się wyniki z egzaminu uzyskane przez uczniów danej szkoły, ten raport każda szkoła otrzymuje w połowie czerwca.
Raport II zawiera opis wyników gimnazjalistów województwa łódzkiego i świętokrzyskiego; przekazujemy go na spotkaniach w końcu sierpnia.
W raporcie tym znajdują się tak rozdziały o charakterze informacyjnym, jak i rozdziały dotyczące wyników i ich wykorzystania do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Raporty:  http://komisja.pl/info.php?i=24

wglądy

Szczegóły

GIMNAZJUM - WGLĄDY

http://komisja.pl/info.php?i=133

arkusze

Szczegóły

ARKUSZE EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

http://komisja.pl/info.php?i=28

Informacje, komunikaty

Szczegóły

Informacje, komunikaty
http://komisja.pl/info.php?i=126

Tekst ujednolicony Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156, poz. 1046) - pobierz Rozporządzenie

 

 

Egzamin gimnazjalny 2018 - przebieg i organizacja

Szczegóły

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 (środa, czwartek, piątek) odbywa się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych.

Czytaj więcej: Egzamin gimnazjalny 2018 - przebieg i organizacja

   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu