Menu  

   

Co warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym?

Szczegóły

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:

a) w terminie głównym:
-    w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym,
-   w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) w terminie dodatkowym:
- w czerwcu - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
- kwietniu - w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

3. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

6) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

7) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
języka polskiego – trwa 90 minut

historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

8) Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

matematyki – trwa 90 minut
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

9) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

12. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

a) podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
b) rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

14. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt. 2.1.16.

15. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w pkt. 2.1.14., przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza.

16. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.

17. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

18. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym jest przeprowadzana część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu