Menu  

   

Działalność szkoły w sferze dydaktycznej

Szczegóły
 • Praca dydaktyczna szkoły odbywa się w oparciu o Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania, a proces oceniana w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniana.
 • Corocznie przeprowadzamy w szkole próbne testy egzaminacyjne z wszystkich części egzaminu z zachowaniem pełnej procedury egzaminacyjnej w oparciu o nową podstawę programową MEN i propozycje testów OKE w Łodzi.

Wyniki testów są opracowane statystycznie w postaci raportu z wnioskami do pracy przedyskutowanymi w zespołach samokształceniowych działających w szkole, a następnie na Radzie Pedagogicznej.

 • Dla zbadania i podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele opracowują i przeprowadzają testy podsumowujące semestralne i roczne oraz testy kompetencyjne w nowo przybyłych klasach I-wszych, a ich wyniki są szczegółowo analizowane w ramach pracy zespołów i na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Wymagania stawiane uczniom są różnicowane w zależności od ich predyspozycji, zdarzają się uczniowie mający problemy z nauką, kierowani są oni na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz włączani do zespołów wyrównawczych z j. polskiego i matematyki, na zajęcia socjoterapeutyczne. Nauczyciele stosują jawne kryteria oceniania zebrane w dokumencie Przedmiotowe Systemy Oceniania, a uczniowie zapoznawani są z wymogami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne.
 • Uczniowie z najlepszymi wynikami oprócz świadectw z lampasami otrzymują nagrody książkowe, listy pochwalne do rodziców, a najlepsi z najlepszych wpisywani są do Złotej Księgi Uczniów naszego Gimnazjum.
 • Szkoła organizuje wiele konkursów wewnętrznych wzbogacających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów.
 • Dbając o podnoszenie jakości pracy szkoły, pod koniec każdego roku szkolnego dokonujemy ewaluacji, zbierając opinie nauczycieli, uczniów i rodziców:
 • WSO,
 • PWSz,
 • SzPP,
 • wybranych programów nauczania,
 • wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Uwagi i wnioski wykorzystujemy do modyfikacji wyżej wymienionych dokumentów.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu