Menu  

   

Działalność szkoły w zakresie bezpieczeństwa, opieki i wychowania

Szczegóły
 • Szkoła posiada Program Wychowawczy Szkoły, na podstawie którego wychowawcy opracowują roczne plany wychowawcze dla poszczególnych klas, a także harmonogram imprez krajoznawczo-turystycRodzinnego Domu Dziecka wnych oraz uroczystości i imprez szkolnych.
 • W szkole działa Zespół Wychowawczy i wiele problemów wychowawczych szkoły jest rozpatrywanych w ramach tego zespołu.
 • Pedagog szkolny prowadzi profilaktykę uzależnień; w każdym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w spotkaniach przybliżających problem uzależnień prowadzonych przez kompetentne osoby z zewnątrz (kurator sądowy, policjant, psycholog z PPP); zajęcia profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
 • Pedagog szkolny rozpoznaje środowisko ucznia, zna sytuację materialną uczniów, szczególnie tych z rodzin ubogich, patologicznych i rozbitych. Pedagog współpracuje z MGOPS, który pokrywa koszty obiadów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • Nasi uczniowie corocznie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz WOŚP oraz w zbiórkach pieniężnych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 • W szkole działają samorządy: klasowe i szkolny; uczniowie wybierają opiekuna samorządu, Rzecznika Praw Uczniów, SU jest organizatorem wielu akcji na terenie szkoły.
 • Na lekcjach wf, biologii i wychowawczych lansowany jest aktywny tryb życia  i aktywny wypoczynek. Turystyka, rajdy, obchody Dnia Promocji Zdrowia, Dnia Sportu, udział młodzieży w zawodach sportowych również promują aktywność fizyczną.
 • Szkoła podejmuje wiele działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ucznia; są one zaplanowane szczegółowo w Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 • W szkole działa Rada Rodziców; jej przedstawiciele biorą udział w podejmowaniu większości decyzji dotyczących szkoły; zdanie rodziców jest brane pod uwagę w wielu sprawach merytorycznych i organizacyjnych szkoły.
 • Szkoła współpracuje z:
  • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
  • Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Policją,
  • Domem Kultury,
  • Kuratorem sądowym dla nieletnich.
 • Szkoła pozyskuje sponsorów, rodzice, nauczyciele i dyrektor szkoły występuje z pismami, prośbami do różnych instytucji, zakładów pracy na terenie miasta i województwa. Efektem jest pozyskiwanie środków na zakup:
  • podręczników dla dzieci z rodzin biednych,
  • nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w szkole na koniec roku szkolnego,
  • dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych.
 • Szkoła prowadzi aktywną politykę informacyjną i promocyjną:
  • redagowanie i uaktualnianie strony internetowej,
  • utrzymywanie kontaktów z mediami (Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia, Radio Kielce).  
 • Szkoła organizuje wiele imprez; wypracowując tym samym tradycje szkolne. 
Są to imprezy:
 1. krajoznawczo - turystyczne: rajdy, wycieczki,
 2. kulturalne: wyjazdy do teatru, kina, muzeum,
 3. apele,
 4. akademie i uroczystości szkolne,
 5. spotkania z ciekawymi ludźmi (poseł na Sejm, kurator sądowy, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, reprezentanci różnych zawodów).

 Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

 • rajd integracyjny klas I-wszych,
 • wycieczka klas III do Oświęcimia,
 • Dni Ochrony Przyrody,
 • Dzień Papieski,
 • Święto Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Praw Człowieka,
 • Konkurs historyczny dla klas I-wszych „Wiedzy o bitwie pod Małogoszczem w Powstaniu Styczniowym”,
 • Tydzień Kultury Języka,
 • Pierwszy Dzień Wiosny – promocja uczniowskich talentów,
 • Wycieczka do Sejmu i Senatu,
 • Dzień Ziemi,
 • 3-dniowa wycieczka w góry,
 • Dni Promocji Języków Obcych,
 • Dzień Promocji Zdrowia i Sportu,
 • udział uczniów klas III-cich w Powiatowych Targach Edukacyjnych Jędrzejowie oraz Wojewódzkich Targach Edukacyjnych w Kielcach,
 • udział szkoły w projekcie edukacyjnym „Młodzi głosują” organizowanym przez CEO
 • w ramach którego przeprowadzono młodzieżowe wybory parlamentarne.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu