WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Uncategorised

Statut_test

Szczegóły

Tekst jednolity po wprowadzonych poprawkach

Uchwałą Rady Pedagogicznej
NR 17/2014/2015 z dnia 27.08.2015 r.

 

STATUT  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Czytaj więcej: Statut_test

Konkursy przedmiotowe

Szczegóły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
http://kuratorium.kielce.pl/Kategoria/konkursy-przedmiotowe-dla-gimnazjow/

 

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017
http://kuratorium.kielce.pl/file_download/5717/Gimnazjum+.pdf


Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjów w roku szk. 2016/2017
http://kuratorium.kielce.pl/13332/regulaminy-konkursow-przedmiotowych-dla-szkol-gimnazjalnych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-roku-szkolnym-2016-2017

 

 

 

Rada Rodziców

Szczegóły

 

 

RADA RODZICÓW

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

PREZYDIUM

1. Przewodnicząca – p. Dorota Szymkiewicz

2. Z-ca przewodniczącej – p. Anita Blicharska

3. Sekretarz – p. Justyna Dziura

4. Skarbnik – p. Magdalena Głogowska

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący – p. Marek Koliński

2. Z-ca przewodniczącego – p. Wioletta Sobczyńska

3. Sekretarz – p. Alicja Krzyżyk

 

 

 

Klasa

Imię i nazwisko

1A

Dziura Justyna

1B

Głogowska Magdalena

1C

Włodarczyk Elżbieta

2A

Bebel Mariola

2B

Sobczyńska Wioletta

2C

Szymkiewicz Dorota

2D

Szczurkowska Dorota

3A

Blicharska Anita

3B

Koliński Marek

3C

Krzyżyk Alicja

3D

Szczepańczyk Joanna

 

 

 

Rada Rodziców

rok szkolny 2015/2016

 

PREZYDIUM

 1. Przewodnicząca – p. Aneta Babiarz

 2. Z-ca przewodniczącej – p. Grażyna Jagodzińska

 3. Sekretarz – p. Dorota Szymkiewicz

 4. Skarbnik – p. Ewelina Baran

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący – p. Marek Koliński

 2. Z-ca przewodniczącego – p. Małgorzata Wojtunik

 3. Sekretarz – p. Wioletta Sobczyńska

                                                                                                                             
  Klasa Imię i nazwisko
  1A Ewelina Baran
  1B Wioletta Sobczyńska
  1C Dorota Szymkiewicz
  1D Monika Parzniewska
  2A Paweł Blicharski
  2B Marek Koliński
  2C Alicja Krzyżyk
  2D Joanna Szczepańczyk
  3A Małgorzata Wojtunik
  3B Aneta Babiarz
  3C Grażyna Jagodzińska
  3D Dorota Olesińska

                                                          
 
 

Rada Rodziców

rok szkolny 2014/2015

przewodniczaca Rady Rodzicow Aneta Wojarska

ANETA WOJARSKA

Przewodnicząca Rady Rodziców

Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu 

 

PREZYDIUM

Przewodnicząca - p. Aneta Wojarska

Zastępca przewodniczącej – p. Bożena Sobczyk

Sekretarz – p. Aneta Babiarz

Skarbnik - p. Grażyna Jagodzińska

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – p. Marek Koliński

Zastępca przewodniczącego – p. Małgorzata Wojtunik

Sekretarz – p. Anna Szymkiewicz

 

Klasa

Imię i nazwisko

1A

Ewa Lis

1B

Marek Koliński

1C

Wioletta Machnik

1D

Maria Olesińska

2A

Małgorzata Wojtunik

2B

Aneta Babiarz

2C

Grażyna Jagodzińska

2D

Anna Szymkiewicz

3A

Aneta Wojarska

3B

Grażyna Gutowska

3C

Bożena Sobczyk

3D

Małgorzata Mędrek


 


 

Załącznik do uchwały nr 2/2007/2008 Rady Rodziców przy ZSzO publicznym Gimnazjum
w Małogoszczu z dnia 4 października 2007 r.


Regulamin Rady Rodziców przy ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu


I Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Rada Rodziców przy ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu, zwana dalej "Radą", reprezentuje ogół rodziców uczniów gimnazjum.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2.
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w gimnazjum.
2. Kadencja Rady trwa rok.

§ 3.
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.
 

II Wybory do Rady


§ 4.
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, do 21 października, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory przygotowuje wychowawca oddziału. Wychowawca zatwierdza również protokół z wyborów.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową, a następnie spośród członków Rady Oddziałowej wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.
3. Rada oddziałowa liczy 3 osoby.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic.

§ 5.
Wybory do Rady Oddziałowej i wybór przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.

§ 6.
Wybory do Rady Oddziałowej i wybór przedstawiciela do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 


§ 7.

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się do 31 października.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie:
1) Prezydium Rady Rodziców, składające się z 4 osób, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
2) Komisję Rewizyjną, składającą się z 3 osób, jako organ kontrolny.
4. Nowo wybrane Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady,
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
5. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.

 
 

III Władze Rady

 

§8.
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady w składzie: przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

§ 9.
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.
5. Komisja rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad funduszami gromadzonymi przez Radę.
 

IV Posiedzenia Rady


§ 10.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, co najmniej raz w semestrze.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy co najmniej 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 

§ 11.
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa składu Rady.
4. W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek Rady nie może uczestniczyć w spotkaniu, wyznaczona zostaje przez niego osoba zastępująca, należąca do rady oddziałowej.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej raz w semestrze.
 

§ 12.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się listę obecności, stanowiącą załącznik do protokołu.
 
 


V Podejmowanie uchwał

 
§ 13.
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 14.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 
§ 15.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
 
 
 

VI Prawa i obowiązki Rady

 
§ 16.
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły,
b) programu profilaktyki,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz pełniejszej realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania statutowej działalności szkoły,
3) zapewnienie współpracy rodzicom z innymi organami szkoły.
 
 
 

VII Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

 
 
§ 17.
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
- ze składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
- z innych źródeł.
 
§ 18.
Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, rodzice mogą zadeklarować wnoszenie składki tylko od jednego dziecka.
 
§ 19.
1. Wydatkowanie środków finansowych Rady odbywa się zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków Rady zamieszczonym poniżej.

 
 

VIII Ramowy preliminarz wydatków Rady

 
§ 20.
Środki pochodzące ze składki rodziców dzieli się następująco:
1. Czterdzieści procent składek z danego oddziału pozostaje do dyspozycji rady oddziałowej.
2. Pozostała część składek jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców do wykorzystywania na potrzeby całej szkoły.

§ 21.
Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców może odbywać się tylko na następujące cele:
1. Pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin.
2. Dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych.
3. Dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
4. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów.
6. Zakup środków dydaktycznych i sprzętu dla unowocześnienia procesu nauczania.
7. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem regulaminowej działalności Rady Rodziców, w tym księgowości i rachunkowości.
8. Inne niezbędne potrzeby szkoły na wniosek dyrektora do wysokości 20% wpływów ze składek.

§ 22.
Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być ponadto przeznaczone na takie cele jak:
1. Finansowanie prac remontowo - modernizacyjnych.
2. Inne cele sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły.
3. Cele wskazane przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez zgody ofiarodawców.
IX Kontrola wydatkowania i obsługa bankowa środków finansowych Rady.
 
§ 23.
1. Prezydium Rady Rodziców rozlicza się z powierzonych mu środków finansowych przed Komisją Rewizyjną. Sprawozdanie ze swojej działalności Prezydium Rady Rodziców składa raz w roku do 21 października za poprzedni rok szkolny.
2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
3. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, pozostawione będą na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Rady Rodziców, do wykorzystania w następnym roku szkolnym.
 
 


X Postanowienia końcowe

 
§ 24.
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły w posiedzeniach Rady może uczestniczyć Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. Dyrektor szkoły może także uczestniczyć w obradach Rady z własnej inicjatywy.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

§ 25.
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści "Rada Rodziców przy ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu”.

§26.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez ogólne zebranie Rady Rodziców.

§ 27.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia; podpisuje go przewodnicząca/y Rady Rodziców gimnazjum.
 

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Wanda Wróbel
Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 4 października 2007 roku.
Pobierz w pliku .pdf "Regulamin Rady Rodziców".{jcomments off}
 

Pracownicy szkoły

Zespół pracowniczy
Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

 

Krzysztof Dutkiewicz-Dyrektor-ZSZO-Malogoszcz
mgr KRZYSZTOF DUTKIEWICZ
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
 
Mariusz-Piotrowski-dyrektor-Gimnazjum-w-Malogoszczu-od-2010
mgr MARIUSZ PIOTROWSKI
Zastępca dyrektora ds. Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Kadra pedagogiczna

mgr Beata Lubelska - język polski
mgr Małgorzata Piekaj - język polski
mgr Justyna Sala - język polski
 
mgr Jacek Rusiecki - język angielski
mgr Magdalena Kleszcz - język angielski
mgr Dorota Mołda - język angielski
mgr Piotr Róg - język angielski
 
mgr Stanisław Janusiński – język niemiecki
mgr Jolanta Smolarczyk – język niemiecki
 
mgr Magdalena Wiklina – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Wojarska- historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Skrobot – geografia, świetlica

mgr Renata Smagacz – chemia, informatyka
mgr Bożena Równiak - chemia, zajęcia techniczne
 
mgr Joanna Grzymkowska - biologia
mgr Marzena Nowaczek - biologia
 
mgr Justyna Wojciechowska fizyka, chemia, informatyka
 
mgr inż. Magdalena Dudek– matematyka, informatyka
mgr Ewelina Rachuba – matematyka, informatyka
mgr Andrzej Turek – matematyka, informatyka, administrator sieci
mgr Marek Woźnica – matematyka, informatyka
mgr Artur Kowalski - informatyka

mgr Urszula Frączek - muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka
mgr Dorota Kosik - plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

mgr Joanna Bień - wychowanie fizyczne
mgr Michał Borowski - wychowanie fizyczne
mgr Izabela Jurczak - wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Lesisz - wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Lniany - wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Standerska - wychowanie fizyczne
mgr Błażej Kuterasiński - edukacja dla bezpieczeństwa

 
mgr Dorota Hajduk – religia
ks. Tomasz Szczepanik – religia

mgr Małgorzata Ufniarska – Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Sikorska - pedagog szkolny

mgr Magdalena Łabędzka-Piróg - logopeda

mgr Joanna Stańczyk – rewalidacja, świetlica

mgr Wioletta Frączek – biblioteka, świetlica

mgr Mirosława Chudebska – świetlica, matematyka
mgr Justyna Skrobot - świetlica
Jacek Szymański – Survival, wychowanie fizyczne

 


Pracownicy administracji i obsługi szkoły

Dorota Czubaj – referent ds. obsługi sekretariatu szkoły
Bogusława Skrobot - pielęgniarka szkolna
Halina Gajos - sprzątaczka
Anna Kot - sprzątaczka
Józefa Legut - sprzątaczka
Regina Jamorska - sprzątaczka
Henryk Cabaj - konserwator
{jcomments off}

PG Małogoszcz - polityka cookies

Szczegóły

1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia. 

2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu