Menu  

   

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych

Szczegóły

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych
uczniów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 2. Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy lub społeczno-obywatelski, a czas ich trwania powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum, a do arkusza ocen dołącza się pisemną informację o udziale ucznia w realizacji projektu.

Rozdział II

Warunki realizacji projektu

§2

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod i form.
 2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
 3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do klasy trzeciej.
 4. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego w klasie trzeciej gimnazjum na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 7. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszymi warunkami.
 8. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 30 września.

§3

 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna i obejmuje następujące działania:

1) wybór tematu projektu;

2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu;

5) ocenę i ewaluację projektu.

 1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 uczniów.
 2. Sposób podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób uwzględniający preferencje uczniów oraz możliwości nauczycieli i Szkoły.
 3. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 października.
 4. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 5. Jeśli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania w ramach realizacji projektu, dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach:

1) modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego;

2) zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji projektu;

3) zmianę opiekuna (opiekunów) projektu.

 1. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i Dyrektorem Szkoły.

§4

 1. Końcowa ocena projektu i prezentacji projektu może być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli projekt lub jego część związana jest z programem nauczania danego przedmiotu. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.
 2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 3. Udział ucznia w projekcie jest potwierdzany na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w arkuszu ocen przez wpisanie tematu projektu.
 4. W przypadku ucznia zwolnionego z realizacji projektu na świadectwie oraz w arkuszu ocen w odpowiednim miejscu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Rozdział III

Zadania Dyrektora Szkoły

§5

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Zasadach realizacji projektów edukacyjnych w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu, zwanych dalej Zasadami.
 2. powołuje szkolnego koordynatora projektów;
 3. może zmienić zapisy niniejszych Zasad, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na udokumentowany pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą;

2) uczeń jest nieobecny w szkole z powodów zdrowotnych lub losowych.

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

Rozdział IV

Zadania nauczycieli

§6

1. Szkolny koordynator projektów:

1) zbiera propozycje tematów projektów i przedstawia je Dyrektorowi Szkoły;

2) upowszechnia informacje na temat realizowanych projektów w sposób przyjęty w Szkole;

3) organizuje sposób wyboru projektu edukacyjnego przez uczniów;

4) wspiera merytorycznie i organizacyjnie opiekunów projektów;

5) monitoruje stan realizacji projektów;

6) kieruje organizacją publicznej prezentacji projektów;

7) sprawuje nadzór nad dokumentacją projektów;

8) podsumowuje realizację projektów i przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze na koniec roku szkolnego.

§7

1. Opiekun projektu w szczególności:

1) wspiera uczniów w:

a) wyborze tematu projektu edukacyjnego;

b) określeniu celów projektu;

c) zaplanowaniu etapów jego realizacji;

d) wykonaniu zaplanowanych działań;

e) publicznym przedstawieniu rezultatów projektu edukacyjnego.

2) wypracowuje i podpisuje z uczniami kontrakt;

3) zapoznaje uczniów z zasadami realizacji projektu, prowadzenia dokumentacji i wspiera w jej prowadzeniu;

4) czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu;

5) prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt;

6) pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

7) monitoruje realizację projektu;

8) motywuje uczniów do systematycznej pracy;

9) udziela wsparcia w prezentacji projektu;

10) ocenia prezentację projektu

11) komunikuje się z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

12) koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny ma charakter międzyprzedmiotowy;

13) ocenia projekt we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,

14) sporządza pisemną informację do arkusza ocen o udziale ucznia w realizacji projektu (według wzoru Załącznika 8);

15) prowadzi dokumentację potwierdzającą realizację projektu i ją przechowuje.

§8

1. Wychowawca klasy:

 1. na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszymi warunkami.
 2. przekazuje rodzicom informację o warunkach i zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 30 września.
 3. monitoruje udział uczniów w pracach zespołów projektowych poprzez kontakt z opiekunami projektów oraz koordynatorem;
 4. przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom;
 5. komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
 6. dokonuje zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§9

Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

Rozdział V

Zadania uczniów

§10

Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w jednym zespołowym projekcie edukacyjnym w ciągu całego cyklu kształcenia.

§11

1. Uczniowie realizujący projekt:

 1. dokonują wyboru projektu po zapoznaniu się z ofertą projektów na dany rok szkolny;
 2. zapoznają się z celami projektu i jego problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu;
 3. wspólnie z opiekunem ustalają zasady współpracy (zawarte w kontrakcie) oraz podział zadań w zespole;
 4. aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, współpracują w zespole, terminowo wywiązują się
  z podjętych i wyznaczonych zadań;
 5. systematycznie uczestniczą w konsultacjach z opiekunem;
 6. prowadzą dokumentację potwierdzającą wykonywanie poszczególnych zadań, jeśli wynika to z ustalonych zasad współpracy;
 7. aktywnie uczestniczą w prezentacji projektu;
 8. dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej realizacji projektu.

2. Uczeń może odstąpić od realizacji wybranego wcześniej projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu opiekuna oraz szkolnego koordynatora projektów.

§12

1. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń Szkoły do celów realizacji projektu w godzinach jej pracy, pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

2. Uczniowie mają obowiązek dbania o powierzony sprzęt i inne materiały potrzebne do realizacji projektu.

Rozdział VI

Zadania rodziców

§13

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami oraz wspierania dziecka podczas wykonywania zadań związanych z realizacją projektu.

Rozdział VII

Dokumentacja projektu

§14

1. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać:

1) kartę projektu (Załącznik 1);

2) kontrakt z uczniami (Załącznik 2);

3) arkusze samooceny ucznia (Załącznik 3);

4) arkusze oceny koleżeńskiej (Załącznik 4);

5) arkusz oceny pracy uczniów podczas realizacji projektu (Załącznik 5);

6) deklaracja wyboru tematu projektu edukacyjnego, który zostanie realizowany przez ucznia w danym roku szkolnym (Załącznik 6)

7) deklaracja wyboru tematu projektu edukacyjnego, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły (Załącznik 7)

8) informacja o realizacji projektu edukacyjnego (Załącznik 8)

9) inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

2. Dokumentację przechowuje się w sekretariacie szkoły

3. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

4.Arkusz oceny pracy ucznia podczas realizacji projektu umieszcza się w arkuszu ocen.

Rozdział VIII

Działania związane z realizacją projektu

§15

1. Wybór tematu projektu.

 1. W terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, zespoły przedmiotowe, nauczyciele, uczniowie zgłaszają do koordynatora propozycje projektów edukacyjnych.
 2. Podczas ustalania tematów projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby Szkoły, realizację podstawy programowej.
 3. W terminie do 15 października, uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, składając
  pisemną deklarację (Załącznik 6).
 4. W terminie do 20 października koordynator przedstawia Dyrektorowi wykaz zawierający listę tematów, skład zespołów projektowych, imię i nazwisko opiekuna. Informacje te udostępnia się w sposób przyjęty w Szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) szkolny koordynator projektów włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia, po konsultacji z opiekunem projektu i wychowawcą.

§16

1. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

 1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) kontrakt;

b) czas realizacji projektu;

c) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

d) podział zadań w zespole, w tym wybór lidera zespołu;

e) kryteria oceny projektu;

f) sposób prezentacji i podsumowania projektu.

2) Ustalenia wpisywane są do karty projektu.

§17

1. Wykonanie zaplanowanych działań.

 1. Uczniowie pracują nad realizacją projektu pod opieką nauczycieli.
 2. Terminy i czas konsultacji zespołu projektowego z opiekunem dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym.
 3. Koordynator wraz z opiekunami projektu i innymi nauczycielami przygotowuje program Dnia
  Projektów, uzgadniając formułę prezentacji poszczególnych projektów.
 4. Uczniowie dokonują samooceny projektu i oceny koleżeńskiej.
 5. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

§18

1. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje odbywają się w czasie Dnia Projektów w miesiącu lutym.
 3. Prezentacja projektu – w zależności od realizowanego tematu i formy projektu – może odbyć się w innym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, w uzgodnieniu z opiekunem projektu.
 4. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 5. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach – jako obserwatorzy i zaproszeni goście – mogą uczestniczyć: Do końca marca wybrane projekty edukacyjne, po jednym z poszczególnej klasy II-giej, zostaną opublikowane i zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.Do końca marca wybrane projekty edukacyjne, po jednym z poszczególnej klasy II-giej, zostaną opublikowane i zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.
  1. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu;
  2. rodzice uczniów;
  3. osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp. , z którymi wiązała się tematyka projektu;
  4. inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
 6. Do końca roku szkolnego uczniowie mogą przygotować pod opieką nauczycieli sprawozdania z realizacji pozostałych projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

Rozdział IX

Ocena projektu

§19

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

1) uczniowską dokumentację projektu, jeśli wynikała z ustalonych zasad współpracy z opiekunem;

2) wytwory materialne wykonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

3) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

4) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

5) ocenę koleżeńską;

6) samoocenę uczniów.

 1. Opiekun ma prawo do niezaliczenia projektu lub usunięcia z zespołu projektowego ucznia, który nie współpracował z grupą, nie wykonywał powierzonych zadań, nie dotrzymywał warunków realizacji projektu.
 2. Opiekun projektu powinien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i ocenie poszczególnych uczniów.
 3. Podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych jest informacja opiekuna projektu o udziale ucznia w realizacji projektu (Załącznik 8).

 

Pobierz w pliku .pdf "Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu".
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu