Menu  

   

Obowiązki ucznia

Szczegóły

Pamiętaj - masz też obowiązki

§ 37. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

 

 1. dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz szanowania i wzbogacania dobrych tradycji gimnazjum,
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o własne zdrowie i rozwój,
 5. dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole,
 6. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za świadome zniszczenie sprzętu szkolnego (wydatki poniesione z tego tytułu regulują rodzice, opiekunowie ucznia),
 7. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,
 8. przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności, szanowania kolegów i przekonań innych ludzi,
 9. przestrzegania zakazu posiadania oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 10. punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 11. przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez opieki nauczyciela,
 12. doręczania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu tygodnia od czasu powrotu do szkoły (usprawiedliwiają rodzice pisemnie w dzienniczku ucznia lub osobiście u wychowawcy,
 13. nieużywania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i nieużywania na terenie szkoły innych funkcji telefonu poza dzwonieniem,
 14. noszenia stroju galowego w dni uroczystości szkolnych: dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
 15. nieużywania podczas zajęć lekcyjnych (bez zgody nauczyciela) urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu