Menu  

   

Prawa ucznia

Szczegóły

Twoje prawa - prawa ucznia

§ 36. 

1. Uczeń ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce wynikających ze szkolnego systemu oceniania,
 7. pomocy dodatkowej nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, boisk sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych,
 9. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole,
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego ze strony dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego,
 11. korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami szkoły,
 12. wyboru spośród nauczycieli rzecznika praw ucznia.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu