Menu  

   

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szczegóły

I. CELE SAMORZĄDU.

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
 4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

 

II. ZADANIA SAMORZĄDU.

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
 2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno -krajoznawczych.
 5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - użytecznej w środowisku.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

 

III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU.

 1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich
  jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
 2. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

 

IV. ORGANIZACJA SAMORZĄDU.

 

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd uczniowski działa w ramach następujących sekcji:
 • SEKCJA GOSPODARCZA – pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych – akademii, apeli, dyskotek itp., opiekuje
  się sprzętem nagłaśniającym oraz odpowiada za porządek po odbytych uroczystościach.
 • SEKCJA PLASTYCZNA - sekcja ta nadzoruje właściwy wystrój korytarzy, gazetek ściennych, odpowiada za uaktualnianie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 1. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.
 2. Organy wykonawcze:
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • skarbnik
 1. Kadencja samorządu trwa przez okres roku szkolnego.
 2. Samorząd może powołać SĄD KOLEŻEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.
 3. Samorząd uczniowski współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły.

 

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU.

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
 2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.
 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.

 

VI. OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
 3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.
 4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.
 6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

 

VII. OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
 2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.

 

Powyższy regulamin został uchwalony na jej posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 9 października 2006 roku.

Pobierz w pliku .pdf "Regulamin Samorządu Uczniowskiego".

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu